Norsk Excel: Oversikt over Excel funksjoner på Engelsk og Norsk

Excel funksjoner på Engelsk og Norsk

Funksjoner på Engelsk og Norsk kommer vi ikke utenom. Microsoft har valgt å gi alle formler i Excel forskjellige navn på forskjellige språk, og det kan jo gi aldeles grå hår når du har funnet en knalloppskrift på nettet som er helt ubrukelig i Norsk Excel.

Så her finner du en oversikt over Excel funksjoner på engelsk og norsk. Du kan også laste ned regnearket nederst i artikkelen.

Excel 2013 funksjoner på Engelsk og Norsk

Vi har også laget en generell rutine for å oversette engelske formler til språket du bruker i Excel. Den fungerer altså like bra om du bruker Norsk, Svensk, Dansk eller Urdu. Du finner den her.

Oversikt over Excel funksjoner på Engelsk og Norsk
EngelskNorskBeskrivelse
ABSABSReturnerer absoluttverdien til et tall
ACCRINTPÅLØPT.PERIODISK
.RENTE
Returnerer påløpte renter for et verdipapir som betaler periodisk rente
ACCRINTMPÅLØPT.FORFALLSRENTEReturnerer den påløpte renten for et verdipapir som betaler rente ved forfall
ACOSARCCOSReturnerer arcus cosinus til et tall
ACOSHARCCOSHReturnerer den inverse hyperbolske cosinus til et tall
ACOTACOTReturnerer arccotangent for et tall
ACOTHACOTHReturnerer hyperbolsk arccotangent for et tall
ADDRESSADRESSEReturnerer en referanse som tekst til en enkelt celle i et regneark
AGGREGATEMENGDEReturnerer en mengde i en liste eller database
AMORDEGRCAMORDEGRCReturnerer avskrivningen for hver regnskapsperiode ved hjelp av en avskrivingskoeffisient
AMORLINCAMORLINCReturnerer avskrivingen for hver regnskapsperiode
ANDOGReturnerer SANN hvis alle argumentene er lik SANN
ARABICARABISKKonverterer et romertall til et vanlig tall, som et tall.
AREASOMRÅDERReturnerer antall områder i en referanse
ASCSTIGENDEEndrer fullbreddes (dobbeltbyte) engelske bokstaver eller katakana i en tegnstreng, til halvbreddes (enkeltbyte) tegn
ASINARCSINReturnerer arcus sinus til et tall
ASINHARCSINHReturnerer den inverse hyperbolske sinus til et tall
ATANARCTANReturnerer arcus tangens til et tall
ATAN2ARCTAN2Returnerer arcus tangens fra x- og y-koordinater
ATANHARCTANHReturnerer den inverse hyperbolske tangens til et tall
AVEDEVGJENNOMSNITTSAVVIKReturnerer datapunktenes gjennomsnittlige absoluttavvik fra medianen
AVERAGEGJENNOMSNITTReturnerer gjennomsnittet for argumentene
AVERAGEAGJENNOMSNITTAReturnerer gjennomsnittet for argumentene, inkludert tall, tekst og logiske verdier
AVERAGEIFGJENNOMSNITTHVISReturnerer gjennomsnittet (aritmetisk gjennomsnitt) av alle cellene i et område som oppfyller et bestemt vilkår
AVERAGEIFSGJENNOMSNITT.HVIS.SETTReturnerer gjennomsnittet (aritmetisk median) av alle celler som oppfyller flere vilkår.
BAHTTEXTBAHTTEKSTKonverterer et tall til tekst, og bruker valutaformatet ß (baht)
BASEGRUNNTALLKonverterer et tall til en tekstrepresentasjon med den angitte grunntallet
BESSELIBESSELIReturnerer den endrede Bessel-funksjonen In(x)
BESSELJBESSELJReturnerer Bessel-funksjonen Jn(x)
BESSELKBESSELKReturnerer den endrede Bessel-funksjonen Kn(x)
BESSELYBESSELYReturnerer Bessel-funksjonen Yn(x)
BETA.INVBETA.INVReturnerer den inverse verdien til fordelingsfunksjonen for en angitt betafordeling
BETADISTBETA.FORDELINGReturnerer den kumulative betafordelingsfunksjonen
BETADISTBETA.FORDELINGReturnerer den kumulative betafordelingsfunksjonen
BETAINVINVERS.BETA.FORDELINGReturnerer den inverse verdien til fordelingsfunksjonen for en angitt betafordeling
BIN2DECBINTILDESKonverterer et binært tall til et desimaltall
BIN2HEXBINTILHEKSKonverterer et binært tall til et heksadesimaltall
BIN2OCTBINTILOKTKonverterer et binært tall til et oktaltall
BINOM.DIST.RANGEBINOM.FORDELING.OMRÅDEReturnerer sannsynligheten for et prøveresultat ved hjelp av en binomisk fordeling
BINOM.INVBINOM.INVReturnerer den minste verdien der den kumulative binomiske fordelingen er mindre enn eller lik en vilkårsverdi
BINOMDISTBINOM.FORDELINGReturnerer den individuelle binomiske sannsynlighetsfordelingen
BINOMDISTBINOM.FORDELINGReturnerer den individuelle binomiske sannsynlighetsfordelingen
BITANDBITOGReturnerer et «bitvist Og» av to tall
BITLSHIFTBITVFORSKYVReturnerer en verdi flyttet til venstre av shift_amount-biter
BITORBITELLERReturnerer et bitvist Eller av to tall
BITRSHIFTBITHFORSKYVReturnerer en verdi flyttet til høyre av shift_amount-biter
BITXORBITEKSKLUSIVELLERReturnerer et bitvist «eksklusivt Eller» av to tall
CALLANROPKaller en prosedyre i et dynamisk koblingsbibliotek (DLL) eller i en koderessurs
CEILINGAVRUND.GJELDENDE
.MULTIPLUM
Runder av et tall til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum
CEILING.MATHAVRUND.GJELDENDE
.MULTIPLUM
.OPP.MATEMATISK
Runder av et tall oppover til nærmeste heltall eller nærmeste signifikante multiplum.
CEILING.PRECISEAVRUND.GJELDENDE
.MULTIPLUM.PRESIS
Avrunder et tall til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum. Tallet avrundes opp uavhengig av tallets fortegn.
CELLCELLEReturnerer informasjon om formatering, plassering eller innholdet til en celle
CHARTEGNKODEReturnerer tegnet som svarer til kodenummeret
CHIDISTKJI.FORDELINGReturnerer den ensidige sannsynligheten for en kjikvadrert fordeling
CHIINVINVERS.KJI.FORDELINGReturnerer den inverse av den ensidige sannsynligheten for den kjikvadrerte fordelingen
CHISQ.DISTKJIKVADRAT
.FORDELING
Returnerer den kumulative betafunksjonen for sannsynlig tetthet
CHISQ.DIST.RTKJIKVADRAT
.FORDELING.H
Returnerer den ensidige sannsynligheten for en kjikvadrert fordeling
CHISQ.INVKJIKVADRAT.INVReturnerer den kumulative betafunksjonen for sannsynlig tetthet
CHISQ.INV.RTKJIKVADRAT.INV.HReturnerer den inverse av den ensidige sannsynligheten for den kjikvadrerte fordelingen
CHISQ.TESTKJIKVADRAT.TESTUtfører testen for uavhengighet
CHITESTKJI.TESTUtfører testen for uavhengighet
CHOOSEVELGVelger en verdi fra en liste med verdier
CLEANRENSKFjerner alle tegn som ikke kan skrives ut, fra teksten
CODEKODEReturnerer en numerisk kode for det første tegnet i en tekststreng
COLUMNKOLONNEReturnerer kolonnenummeret for en referanse
COLUMNSKOLONNERReturnerer antall kolonner i en referanse
COMBINKOMBINASJONReturnerer antall kombinasjoner for ett gitt antall objekter
COMBINAKOMBINASJONAReturnerer antall kombinasjoner med repetisjoner for et gitt antall elementer
COMPLEXKOMPLEKSKonverterer reelle og imaginære koeffisienter til et komplekst tall
CONCATENATEKJEDE.SAMMENSlår sammen flere tekstelementer til ett tekstelement
CONFIDENCEKONFIDENSReturnerer konfidensintervallet til gjennomsnittet for en populasjon
CONFIDENCE.NORMKONFIDENS.NORMReturnerer konfidensintervallet til gjennomsnittet for en populasjon
CONFIDENCE.TKONFIDENS.TReturnerer konfidensintervallet for et populasjonsgjennomsnitt, ved hjelp av en Student T-fordeling
CONVERTKONVERTERKonverterer et tall fra ett målsystem til et annet
CORRELKORRELASJONReturnerer korrelasjonskoeffisienten mellom to datasett
COSCOSReturnerer cosinus til et tall
COSHCOSHReturnerer den hyperbolske cosinus til et tall
COTCOTReturnerer den hyperbolske cosinus til et tall
COTHCOTHReturnerer cotangensen til en vinkel
COUNTANTALLTeller hvor mange tall som er i argumentlisten
COUNTAANTALLATeller hvor mange verdier som er i argumentlisten
COUNTBLANKTELLBLANKETeller antall tomme celler i et område.
COUNTIFANTALL.HVISTeller antall celler i et område som oppfyller gitte vilkår
COUNTIFSANTALL.HVIS.SETTTeller antallet ikke-tomme celler i et område som oppfyller flere vilkår
COUPDAYBSOBLIG.DAGER.FFReturnerer antall dager fra begynnelsen av den rentebærende perioden til innløsningsdatoen
COUPDAYSOBLIG.DAGERReturnerer antall dager i den rentebærende perioden som inneholder innløsningsdatoen
COUPDAYSNCOBLIG.DAGER.NFReturnerer antall dager fra betalingsdato til neste renteinnbetalingsdato
COUPNCDOBLIG.DAGER.EFReturnerer obligasjonsdatoen som kommer etter oppgjørsdatoen
COUPNUMOBLIG.ANTALLReturnerer antall obligasjoner som skal betales mellom oppgjørsdatoen og forfallsdatoen
COUPPCDOBLIG.DAG.FORRIGEReturnerer obligasjonsdatoen som kommer før oppgjørsdatoen
COVARKOVARIANSReturnerer kovariansen, gjennomsnittet av produktene av parvise avvik
COVARIANCE.PKOVARIANS.PReturnerer kovariansen, gjennomsnittet av produktene av parvise avvik
COVARIANCE.SKOVARIANS.SReturnerer utvalgets kovarians, som er gjennomsnittet av produktene av avvikene for hvert datapunktpar i to datasett
CRITBINOMGRENSE.BINOMReturnerer den minste verdien der den kumulative binomiske fordelingen er mindre enn eller lik en vilkårsverdi
CSCCSCReturnerer cosekant for en vinkel
CSCHCSCHReturnerer den hyperbolske cosecansen til en vinkel
CUBEKPIMEMBERKUBEKPIMEDLEMReturnerer navnet, egenskapen og målet for en viktig ytelsesindikator (KPI), og viser navnet og egenskapen i cellen. En KPI er en målbar enhet, for eksempel månedlig bruttoinntjening eller kvartalsvis
CUBEMEMBERKUBEMEDLEMReturnerer et medlem eller en tuppel i et kubehierarki. Brukes til å validere at medlemmet eller tuppelen finnes i kuben.
CUBEMEMBERPROPERTYKUBEMEDLEMEGENSKAPReturnerer verdien til en medlemsegenskap i kuben. Brukes til å validere at et medlemsnavn finnes i kuben, og til å returnere den angitte egenskapen for dette medlemmet.
CUBERANKEDMEMBERKUBERANGERTMEDLEMeturnerer det n-te, eller rangerte, medlemmet i et sett. Brukes til å returnere ett eller flere elementer i et sett, for eksempel de 10 beste studentene.
CUBESETKUBESETTDefinerer et beregnet sett av medlemmer eller tuppeler ved å sende et settuttrykk til kuben på serveren, noe som oppretter settet og deretter returnerer dette settet til Microsoft Office Excel.
CUBESETCOUNTKUBESETTANTALLReturnerer antallet elementer i et sett.
CUBEVALUEKUBEVERDIReturnerer en aggregert verdi fra en kube.
CUMIPMTSAMLET.RENTEReturnerer den kumulative renten som er betalt mellom to perioder
CUMPRINCSAMLET.HOVEDSTOLReturnerer den kumulative hovedstolen som er betalt for et lån mellom to perioder
DATEDATOReturnerer serienummeret som svarer til en bestemt dato
DATEVALUEDATOVERDIKonverterer en dato med tekstformat til et serienummer
DAVERAGEDGJENNOMSNITTReturnerer gjennomsnittet av merkede databaseposter
DAYDAGKonverterer et serienummer til en dag i måneden
DAYSDAGERReturnerer antall dager mellom to datoer
DAYS360DAGER360Beregner antall dager mellom to datoer basert på et år med 360 dager
DBDAVSKRReturnerer avskrivningen for et aktivum i en angitt periode, foretatt med fast degressiv avskrivning
DBCSDBCSEndrer halvbreddes (enkeltbyte) engelske bokstaver eller katakana i en tegnstreng, til fullbreddes (dobbeltbyte) tegn
DCOUNTDANTALLTeller celler som inneholder tall i en database
DCOUNTADANTALLATeller celler som ikke er tomme i en database
DDBDEGRAVSReturnerer avskrivningen for et aktivum for en gitt periode, ved hjelp av dobbel degressiv avskrivning eller en metode som du selv angir
DEC2BINDESTILBINKonverterer et desimaltall til et binærtall
DEC2HEXDESTILHEKSKonverterer et heltall i 10-tallsystemet til et heksadesimalt tall
DEC2OCTDESTILOKTKonverterer et heltall i 10-tallsystemet til et oktaltall
DECIMALDESIMALKonverterer en tekstrepresentasjon av et tall med et angitt grunntall, til et desimaltall
DEGREESGRADERKonverterer radianer til grader
DELTADELTAUndersøker om to verdier er like
DEVSQAVVIK.KVADRERTReturnerer summen av kvadrerte avvik
DGETDHENTTrekker ut fra en database en post som oppfyller angitte vilkår
DISCDISKONTERTReturnerer diskonteringsraten for et verdipapir
DMAXDSTØRSTReturnerer maksimumsverdien fra merkede databaseposter
DMINDMINReturnerer minimumsverdien fra merkede databaseposter
DOLLARVALUTAKonverterer et tall til tekst, og bruker valutaformatet $ (dollar)
DOLLARDEDOLLARDEKonverterer en valutapris uttrykt som en brøk, til en valutapris uttrykt som et desimaltall
DOLLARFRDOLLARBRKonverterer en valutapris uttrykt som et desimaltall, til en valutapris uttrykt som en brøk
DPRODUCTDPRODUKTMultipliserer verdiene i et bestemt felt med poster som oppfyller vilkårene i en database
DSTDEVDSTDAVEstimerer standardavviket basert på et utvalg av merkede databaseposter
DSTDEVPDSTAVPBeregner standardavviket basert på at merkede databaseposter utgjør hele populasjonen
DSUMDSUMMERLegger til tallene i feltkolonnen med poster, i databasen som oppfyller vilkårene
DURATIONVARIGHETReturnerer årlig varighet for et verdipapir med renter som betales periodisk
DVARDVARIANSEstimerer variansen basert på et utvalg av merkede databaseposter
DVARPDVARIANSPBeregner variansen basert på at merkede databaseposter utgjør hele populasjonen
EDATEDAG.ETTERReturnerer serienummeret som svarer til datoen som er det indikerte antall måneder før eller etter startdatoen
EFFECT EFFEKTIV.RENTEReturnerer den effektive årlige rentesatsen
ENCODEURLENCODEURLReturnerer en URL-kodet streng
EOMONTHMÅNEDSSLUTTReturnerer serienummeret som svarer til siste dag i måneden, før eller etter et angitt antall måneder
ERFFEILFReturnerer feilfunksjonen
ERF.PRECISEFEILF.PRESISReturnerer feilfunksjonen
ERFCFEILFKReturnerer den komplementære feilfunksjonen
ERFC.PRECISEFEILFK.PRESISReturnerer den komplementære FEILF-funksjonen integrert mellom x og uendelig
ERROR.TYPEFEIL.TYPEReturnerer et tall som svarer til en feiltype
EUROCONVERTEUROKONVERTERINGKonverterer et tall til euro, konverterer et tall fra euro til en euromedlemsvaluta, eller konverterer et tall fra én euromedlemsvaluta til en annen ved å bruke euroen som et mellomledd (triangulering
EVENAVRUND.TIL.PARTALLRunder av et tall oppover til nærmeste heltall som er et partall
EXACTEKSAKTKontrollerer om to tekstverdier er like
EXPEKSPReturnerer eopphøyd i en angitt potens
EXPONDISTEKSP.FORDELINGReturnerer eksponentialfordelingen
EXPONDISTEKSP.FORDELINGReturnerer eksponentialfordelingen
F.DISTF.FORDELINGReturnerer F-sannsynlighetsfordelingen
F.DIST.RTF.FORDELING.HReturnerer F-sannsynlighetsfordelingen
F.INVF.INVReturnerer den inverse av den sannsynlige F-fordelingen
F.INV.RTF.INV.HReturnerer den inverse av den sannsynlige F-fordelingen
F.TESTF.TESTReturnerer resultatet av en F-test
FACTFAKULTETReturnerer fakultet til et tall
FACTDOUBLEDOBBELFAKTReturnerer et talls doble fakultet
FALSEUSANNReturnerer den logiske verdien USANN
FDISTFFORDELINGReturnerer F-sannsynlighetsfordelingen
FILTERXMLFILTRERXMLReturnerer spesifikke data fra XML-innholdet ved å bruke angitt XPath
FIND, FINDBFINNFinner en tekstverdi inne i en annen (skiller mellom store og små bokstaver)
FINVFFORDELING.INVERSReturnerer den inverse av den sannsynlige F-fordelingen
FISHERFISHERReturnerer Fisher-transformasjonen
FISHERINVFISHERINVReturnerer den inverse av Fisher-transformasjonen
FIXEDFASTSATTFormaterer et tall som tekst med et bestemt antall desimaler
FLOORAVRUND.GJELDENDE
.MULTIPLUM.NED
Avrunder et tall nedover, mot null
FLOOR.MATHAVRUND.GJELDENDE
.MULTIPLUM.NED
.MATEMATISK
Avrunder et tall ned til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum
FLOOR.PRECISEAVRUND.GJELDENDE
.MULTIPLUM.NED
.PRESIS
Avrunder et tall til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum. Tallet avrundes opp uavhengig av tallets fortegn.
FORECASTPROGNOSEReturnerer en verdi langs en lineær trend
FORMULATEXTFORMELTEKSTReturnerer formelen på angitt referanse som tekst
FREQUENCYFREKVENSReturnerer en frekvensdistribusjon som en loddrett matrise
FTESTFTEST
FVSLUTTVERDIReturnerer fremtidig verdi for en investering
FVSCHEDULESVPLANReturnerer den fremtidige verdien av en inngående hovedstol etter å ha anvendt en serie med sammensatte rentesatser
GAMMAGAMMAReturnerer verdien for Gamma-funksjonen
GAMMA.DISTGAMMA.FORDELINGReturnerer gammafordelingen
GAMMA.INVGAMMA.INVReturnerer den inverse av den gammakumulative fordelingen
GAMMADISTGAMMAFORDELINGReturnerer gammafordelingen
GAMMAINVGAMMAINVReturnerer den inverse av den gammakumulative fordelingen
GAMMALNGAMMALNReturnerer den naturlige logaritmen av gammafunksjonen, Γ (x)
GAMMALN.PRECISEGAMMALN.PRESISReturnerer den naturlige logaritmen av gammafunksjonen, Γ (x)
GAUSSGAUSSReturnerer 0,5 mindre enn standard kumulativ normalfordeling
GCDSFFReturnerer høyeste felles divisor
GEOMEANGJENNOMSNITT
.GEOMETRISK
Returnerer den geometriske middelverdien
GESTEPGRENSEVERDITester om et tall er større enn en terskelverdi
GETPIVOTDATAHENTPIVOTDATAReturnerer data som er lagret i en pivottabellrapport
GROWTHVEKSTReturnerer verdier langs en eksponentiell trend
HARMEANGJENNOMSNITT.HARMONISKReturnerer den harmoniske middelverdien
HEX2BINHEKSTILBINKonverterer et heksadesimaltall til et binært tall
HEX2DECHEKSTILDESKonverterer et heksadesimalt tall til et heltall i 10-tallsystemet
HEX2OCTHEKSTILOKTKonverterer et heksadesimalt tall til et oktaltall
HLOOKUPFINN.KOLONNELeter i den øverste raden i en matrise og returnerer verdien for den angitte cellen.
HOURTIMEKonverterer et serienummer til en time
HYPERLINKHYPERKOBLINGOppretter en snarvei eller et hopp som åpner et dokument som er lagret på en nettverksserver, et intranett eller Internett
HYPGEOMDISTHYPGEOM.FORDELINGReturnerer den hypergeometriske fordelingen
HYPGEOMDISTHYPGEOM.FORDELINGReturnerer den hypergeometriske fordelingen
IFHVIS
eksempler
Angir en logisk test som skal utføres
IFERRORHVISFEIL
eksempler
Returnerer en verdi du angir hvis en formel evaluerer til en feil. Ellers returnerer den resultatet av formelen.
IFNAHVIS.ITReturnerer verdien du angir hvis uttrykket løses til #I/T. Hvis ikke returneres resultatet av uttrykket
IMABSIMABSReturnerer absoluttverdien (koeffisienten) til et komplekst tall
IMAGINARYIMAGINÆRReturnerer den imaginære koeffisienten til et komplekst tall
IMARGUMENTIMARGUMENTReturnerer argumentet theta, som er en vinkel uttrykt i radianer
IMCONJUGATEIMKONJUGERTReturnerer den komplekse konjugaten til et komplekst tall
IMCOSIMCOSReturnerer cosinus til et komplekst tall
IMCOSHIMCOSHReturnerer hyperbolisk cosinus til et komplekst tall
IMCOTIMCOTReturnerer cotangenten for et komplekst tall
IMCSCIMCSCReturnerer cosekans av et komplekst tall
IMCSCHIMCSCHReturnerer hyperbolisk cosekans av et komplekst tall
IMDIVIMDIVReturnerer kvotienten til to komplekse tall
IMEXPIMEKSPReturnerer eksponenten til et komplekst tall
IMLNIMLNReturnerer den naturlige logaritmen for et komplekst tall
IMLOG2IMLOG2Returnerer logaritmen med grunntall 2 for et komplekst tall
IMLOG10IMLOG10Returnerer logaritmen med grunntall 10 for et komplekst tall
IMPOWERIMOPPHØYReturnerer et komplekst tall opphøyd til en heltallspotens
IMPRODUCTIMPRODUKTReturnerer produktet av komplekse tall
IMREALIMREELLReturnerer den reelle koeffisienten til et komplekst tall
IMSECIMSECReturnerer sekant for et komplekst tall
IMSECHIMSECHReturnerer hyperbolsk sekant for et komplekst tall
IMSINIMSINReturnerer sinus til et komplekst tall
IMSINHIMSINHReturnerer den hyperbolske sinus til et komplekst tall
IMSQRTIMROTReturnerer kvadratroten av et komplekst tall
IMSUBIMSUBReturnerer differansen mellom to komplekse tall
IMSUMIMSUMMERReturnerer summen av komplekse tall
IMTANIMTANReturnerer tangent for et komplekst tall
INDEXINDEKS
eksempler
Bruker en indeks til å velge en verdi fra en referanse eller matrise
INDIRECTINDIREKTEReturnerer en referanse angitt av en tekstverdi
INFOINFOReturnerer informasjon om gjeldende operativmiljø
INTHELTALLAvrunder et tall nedover til nærmeste heltall
INTERCEPTSKJÆRINGSPUNKTReturnerer skjæringspunktet til den lineære regresjonslinjen
INTRATERENTESATSReturnerer rentefoten av et fullfinansiert verdipapir
IPMTRAVDRAGReturnerer betalte renter på en investering for en gitt periode
IRRIRReturnerer internrenten for en serie kontantstrømmer
ISBLANKERTOMReturnerer SANN hvis verdien er tom
ISERRERFReturnerer SANN hvis verdien er en hvilken som helst annen feilverdi enn #I/T
ISERRORERFEILReturnerer SANN hvis verdien er en hvilken som helst feilverdi
ISEVENERPARTALLReturnerer SANN hvis tallet er et partall
ISFORMULAERFORMELReturnerer SANN hvis det er en referanse til en celle som inneholder en formel
ISLOGICALERLOGISKReturnerer SANN hvis verdien er en logisk verdi
ISNAERITReturnerer SANN hvis verdien er feilverdien #I/T
ISNONTEXTERIKKETEKSTReturnerer SANN hvis verdien ikke er tekst
ISNUMBERERTALLReturnerer SANN hvis verdien er et tall
ISO.CEILINGISO.AVRUND.GJELDENDE
.MULTIPLUM
Returnerer et tall som er avrundet opp til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum.
ISODDERODDETALLReturnerer SANN hvis tallet er et oddetall
ISOWEEKNUMISOUKENRReturnerer ISO-ukenummeret i året for en gitt dato
ISPMTER.AVDRAGBeregner renten som er betalt for en investering i løpet av en bestemt periode
ISREFERREFReturnerer SANN hvis verdien er en referanse
ISTEXTERTEKSTReturnerer SANN hvis verdien er tekst
KURTKURTReturnerer kurtosen til et datasett
LARGEN.STØRSTReturnerer den n-te største verdien i et datasett
LCMMFMReturnerer minste felles multiplum
LEFT, LEFTBVENSTREReturnerer tegnene lengst til venstre i en tekstverdi
LEN, LENBLENGDE og LENGDEB (funksjoner)Returnerer antall tegn i en tekststreng
LINESTRETTLINJEReturnerer parameterne til en lineær trend
LNLNReturnerer den naturlige logaritmen til et tall
LOGLOGReturnerer logaritmen for et tall til et angitt grunntall
LOG10LOG10Returnerer logaritmen med grunntall 10 for et tall
LOGESTKURVEReturnerer parameterne til en eksponentiell trend
LOGINVLOGINVReturnerer den inverse lognormale kumulative fordelingen
LOGNORM.DISTLOGNORM.FORDELINGReturnerer den kumulative lognormale fordelingen
LOGNORM.INVLOGNORM.INVReturnerer den inverse lognormale kumulative fordelingen
LOGNORMDISTLOGNORMFORDReturnerer den kumulative lognormale fordelingen
LOOKUPSLÅ.OPPSlår opp verdier i en vektor eller matrise
LOWERSMÅKonverterer tekst til små bokstaver
MATCHSAMMENLIGNE
eksempler
Slår opp verdier i en referanse eller matrise
MAXSTØRSTReturnerer maksimumsverdien i en argumentliste
MAXAMAKSAReturnerer maksimumsverdien i en argumentliste, inkludert tall, tekst og logiske verdier
MDETERMMDETERMReturnerer matrisedeterminanten til en matrise
MDURATIONMVARIGHETReturnerer Macauleys modifiserte varighet for et verdipapir med en antatt pålydende verdi på kr 100,00
MEDIANMEDIANReturnerer medianen til tallene som er gitt
MID, MIDBDELTEKST og DELTEKSTB (funksjoner)Returnerer et angitt antall tegn fra en tekststreng, og begynner fra posisjonen du angir
MINMINReturnerer minimumsverdien i en argumentliste
MINAMINAReturnerer den minste verdien i en argumentliste, inkludert tall, tekst og logiske verdier
MINUTEMINUTTKonverterer et serienummer til et minutt
MINVERSEMINVERSReturnerer den inverse matrisen til en matrise
MIRRMODIRReturnerer internrenten der positive og negative kontantstrømmer finansieres med forskjellige satser
MMULTMMULTReturnerer matriseproduktet av to matriser
MODRESTReturnerer resten fra en divisjon
MODEMODUSReturnerer den vanligste verdien i et datasett
MODE.MULTMODUS.MULTReturnerer en vertikal matrise av verdien som forekommer hyppigst, eller gjentatte verdier i en matrise eller et dataområde
MODE.SNGLMODUS.SNGLReturnerer den vanligste verdien i et datasett
MONTHMÅNEDKonverterer et serienummer til en måned
MROUNDMRUNDReturnerer et tall avrundet til det ønskede multiplum
MULTINOMIALMULTINOMINELLReturnerer det multinominelle for et sett med tall
MUNITMENHETReturnerer enhetsmatrisen for angitt dimensjon
NNReturnerer en verdi som er konvertert til et tall
NAITReturnerer feilverdien #I/T
NEGBINOMDISTNEGBINOM.FORDELINGReturnerer den negative binomiske fordelingen
NEGBINOMDISTNEGBINOM.FORDELINGReturnerer den negative binomiske fordelingen
NETWORKDAYSNETT.ARBEIDSDAGERReturnerer antall hele arbeidsdager mellom to datoer
NETWORKDAYS.INTLNETT.ARBEIDSDAGER
.INTL
Returnerer antall hele arbeidsdager mellom to dager ved å bruke parametere til å angi hvilke og hvor mange dager som er fridager
NOMINALNOMINELLReturnerer årlig nominell rentesats
NORM.DISTNORM.FORDELINGReturnerer den kumulative normalfordelingen
NORM.INVNORM.INVReturnerer den inverse kumulative normalfordelingen
NORM.S.DISTNORM.S.FORDELINGReturnerer standard kumulativ normalfordeling
NORM.S.INVNORM.S.INVReturnerer den inverse av den kumulative standard normalfordelingen
NORMDISTNORMALFORDELINGReturnerer den kumulative normalfordelingen
NORMINVNORMINVReturnerer den inverse kumulative normalfordelingen
NORMSDISTNORMSFORDELINGReturnerer standard kumulativ normalfordeling
NORMSINVNORMSINVReturnerer den inverse av den kumulative standard normalfordelingen
NOTIKKEReverserer logikken til argumentet
NOWReturnerer serienummeret som svarer til gjeldende dato og klokkeslett
NPERPERIODERReturnerer antall perioder for en investering
NPVNNVReturnerer netto nåverdi for en investering, basert på en serie periodiske kontantstrømmer og en rentesats
NUMBERVALUETALLVERDIKonverterer tekst til tall uavhengig av nasjonal innstilling
OCT2BINOKTTILBINKonverterer et oktaltall til et binært tall
OCT2DECOKTTILDESKonverterer et oktaltall til et desimaltall
OCT2HEXOKTTILHEKSKonverterer et oktaltall til et heksadesimaltall
ODDAVRUND.TIL.ODDETALLRunder av et tall oppover til nærmeste heltall som er et oddetall
ODDFPRICEAVVIKFP.PRISReturnerer pris pålydende $100 for et verdipapir med en odde første periode
ODDFYIELDAVVIKFP.AVKASTNINGReturnerer avkastingen for et verdipapir med en odde første periode
ODDLPRICEAVVIKSP.PRISReturnerer pris pålydende $100 for et verdipapir med en odde siste periode
ODDLYIELDAVVIKSP.AVKASTNINGReturnerer avkastingen for et verdipapir med en odde siste periode
OFFSETFORSKYVNINGReturnerer en referanseforskyvning fra en gitt referanse
ORELLERReturnerer SANN hvis ett eller flere argumenter er lik SANN
PDURATIONPVARIGHETReturnerer antall perioder som kreves av en investering for å nå en angitt verdi
PEARSONPEARSONReturnerer produktmomentkorrelasjonskoeffisienten, Pearson
PERCENTILEPERSENTILReturnerer den n-te persentil av verdiene i et område
PERCENTILE.EXCPERSENTIL.EKSReturnerer det n-te persentilet av verdiene i et område, der n er i området 0..1, eksklusiv
PERCENTILE.INCPERSENTIL.INKReturnerer den n-te persentil av verdiene i et område
PERCENTRANKPROSENTDELReturnerer prosentrangeringen av en verdi i et datasett
PERCENTRANK.EXCPROSENTDEL.EKSReturnerer prosentdelen til en verdi (0..1, eksklusiv) i et datasett
PERCENTRANK.INCPROSENTDEL.INKReturnerer prosentrangeringen av en verdi i et datasett
PERMUTPERMUTERReturnerer antall permutasjoner for et gitt antall objekter
PERMUTATIONAPERMUTASJONAReturnerer antallet permutasjoner for et gitt antall objekter (med repetisjoner) som kan velges fra det totale antallet objekter
PHIPHIReturnerer verdien av tetthetsfunksjonen for en standard normalfordeling
PHONETICFURIGANATrekker ut fonetiske tegn (furigana) fra en tekststreng
PIPIReturnerer verdien av pi
PMTAVDRAGReturnerer periodisk betaling for en annuitet
POISSONPOISSONReturnerer Poissons sannsynlighetsfordeling
POISSON.DISTPOISSON.FORDELINGReturnerer Poissons sannsynlighetsfordeling
POWEROPPHØYD.IReturnerer resultatet av et tall opphøyd i en potens
PPMTAMORTReturnerer betalingen på hovedstolen for en investering i en gitt periode
PRICEPRISReturnerer prisen per pålydende kr 100 for et verdipapir som gir periodisk avkastning
PRICEDISCPRIS.DISKONTERTReturnerer prisen per pålydende kr 100 for et diskontert verdipapir
PRICEMATPRIS.FORFALLReturnerer prisen per pålydende kr 100 av et verdipapir som betaler rente ved forfall
PROBSANNSYNLIGReturnerer sannsynligheten for at verdier i et område ligger mellom to grenser
PRODUCTPRODUKTMultipliserer argumentene
PROPERSTOR.FORBOKSTAVGir den første bokstaven i hvert ord i en tekstverdi stor forbokstav
PVNÅVERDIReturnerer nåverdien av en investering
QUARTILEKVARTILReturnerer kvartilen til et datasett
QUARTILE.EXCKVARTIL.EKSReturnerer kvartilen av datasettet, basert på persentilverdiene fra 0..1, eksklusiv
QUARTILE.INCKVARTIL.INKReturnerer kvartilen til et datasett
QUOTIENTKVOTIENTReturnerer heltallsdelen av en divisjon
RADIANSRADIANERKonverterer grader til radianer
RANDTILFELDIGReturnerer et tilfeldig tall mellom 0 og 1
RANDBETWEENTILFELDIGMELLOMReturnerer et tilfeldig tall innenfor et angitt område
RANKRANGReturnerer rangeringen av et tall, eller plassen tallet har i en rekke
RANK.AVGRANG.GJSNReturnerer rangeringen av et tall, eller plassen tallet har i en rekke
RANK.EQRANG.EKVReturnerer rangeringen av et tall, eller plassen tallet har i en rekke
RATERENTEReturnerer rentesatsen per periode for en annuitet
RECEIVEDMOTTATT.AVKASTReturnerer summen som mottas ved forfallsdato for et fullinvestert verdipapir
REGISTER.IDREGISTRER.IDReturnerer identifikasjonsnummeret til et dynamisk koblingsbibliotek (DLL) eller en tidligere registrert koderessurs
REPLACE, REPLACEBERSTATT og ERSTATTB (funksjoner)Erstatter tegn i en tekst
REPTGJENTAGjentar tekst et gitt antall ganger
RIGHT, RIGHTBHØYRE og HØYREBReturnerer tegnene lengst til høyre i en tekstverdi
ROMANROMERTALLKonverterer vanlige tall til romertall, som tekst
ROUNDAVRUNDAvrunder et tall til et angitt antall sifre
ROUNDDOWNAVRUND.NEDAvrunder et tall nedover, mot null
ROUNDUPAVRUND.OPPRunder av et tall oppover, bort fra null
ROWRADReturnerer radnummeret for en referanse
ROWSRADERReturnerer antall rader i en referanse
RRIREALISERT.AVKASTNINGReturnerer en ekvivalent rentesats for veksten av en investering
RSQRKVADRATReturnerer kvadratet av produktmomentkorrelasjonskoeffisienten (Pearsons r)
RTDRTDHenter sanntidsdata fra et program som støtter COM-automatisering
SEARCH, SEARCHBSØK og SØKB (funksjoner)Finner en tekstverdi inne i en annen (skiller ikke mellom store og små bokstaver)
SECSECReturnerer sekant for en vinkel
SECHSECHReturnerer hyperbolsk sekant for en vinkel
SECONDSEKUNDKonverterer et serienummer til et sekund
SERIESSUMSUMMER.REKKEReturnerer summen av en geometrisk rekke, basert på formelen
SHEETARKReturnerer arknummeret til det refererte arket
SHEETSANTALL.ARKReturnerer antall ark i en referanse
SIGNFORTEGNReturnerer fortegnet for et tall
SINSINReturnerer sinus til en gitt vinkel
SINHSINHReturnerer den hyperbolske sinus til et tall
SKEWSKJEVFORDELINGReturnerer skjevheten i en fordeling
SKEW.PSKJEVFORDELING.PReturnerer skjevheten i en fordeling basert på en befolkning: karakteriserer fordelingen rundt dens middelverdi
SLNLINAVSReturnerer den lineære avskrivningen for et aktivum i én periode
SLOPESTIGNINGSTALLReturnerer stigningstallet for den lineære regresjonslinjen
SMALLN.MINSTReturnerer den n-te minste verdien i et datasett
SORTSORTERSorterer valgt område
SQL.REQUESTSQL.REQUESTKobler til en ekstern datakilde og kjører en spørring fra et regneark, returnerer deretter resultatet som en matrise uten behov for makroprogrammering
SQRTROTReturnerer en positiv kvadratrot
SQRTPIROTPIReturnerer kvadratroten av (tall * pi)
STANDARDIZENORMALISERReturnerer en normalisert verdi
STDEVSTDAVEstimere standardavvik på grunnlag av et utvalg
STDEV.PSTDAV.PBeregner standardavvik basert på hele populasjonen
STDEV.SSTDAV.SEstimere standardavvik på grunnlag av et utvalg
STDEVASTDAVVIKAEstimerer standardavvik basert på et utvalg, inkludert tall, tekst og logiske verdier
STDEVPSTDAVPBeregner standardavvik basert på hele populasjonen
STDEVPASTDAVVIKPABeregner standardavvik basert på hele populasjonen, inkludert tall, tekst og logiske verdier
STEYXSTANDARDFEILReturnerer standardfeilen for den predikerte y-verdien for hver x i regresjonen
SUBSTITUTEBYTT.UTBytter ut gammel tekst med ny tekst i en tekststreng
SUBTOTALDELSUMReturnerer en delsum i en liste eller database
SUMSUMMERLegger sammen argumentene
SUMIFSUMMERHVISLegger sammen cellene angitt ved et gitt vilkår
SUMIFSSUMMER.HVIS.SETT
eksempler
Legger sammen cellene i et område som oppfyller flere vilkår
SUMPRODUCTSUMMERPRODUKT
eksempler
Returnerer summen av produktene av tilsvarende matrisekomponenter
SUMSQSUMMERKVADRATReturnerer kvadratsummen av argumentene
SUMX2MY2SUMMERX2MY2Returnerer summen av differansen av kvadratene for tilsvarende verdier i to matriser
SUMX2PY2SUMMERX2PY2Returnerer summen av kvadratsummene for tilsvarende verdier i to matriser
SUMXMY2SUMMERXMY2Returnerer summen av kvadratene av differansen for tilsvarende verdier i to matriser
SYDÅRSAVSReturnerer årsavskrivningen for et aktivum i en angitt periode
TTKonverterer argumentene til tekst
T.DISTT.FORDELINGReturnerer prosentpoengene (sannsynligheten) for Student t-fordelingen
T.DIST.2TT.FORDELING.2TReturnerer prosentpoengene (sannsynligheten) for Student t-fordelingen
T.DIST.RTT.FORDELING.HReturnerer en Student t-fordeling
T.INVT.INVReturnerer t-verdien av Student t-fordelingen som en funksjon for sannsynligheten og frihetsgradene
T.INV.2TT.INV.2TReturnerer den inverse Student t-fordelingen
T.TESTT.TESTReturnerer sannsynligheten assosiert med en Student t-test
TANTANReturnerer tangens for et tall
TANHTANHReturnerer den hyperbolske tangens for et tall
TBILLEQTBILLEKVReturnerer den obligasjonsekvivalente avkastningen for en statsobligasjon
TBILLPRICETBILLPRISReturnerer prisen per pålydende kr 100 for en statsobligasjon
TBILLYIELDTBILLAVKASTNINGReturnerer avkastningen til en statsobligasjon
TDISTTFORDELINGReturnerer en Student t-fordeling
TEXTTEKSTFormaterer et tall og konverterer det til tekst
TIMETIDReturnerer serienummeret som svarer til et bestemt klokkeslett
TIMEVALUETIDSVERDIKonverterer et klokkeslett i tekstformat til et serienummer
TINVTINVReturnerer den inverse Student t-fordelingen
TODAYIDAGReturnerer serienummeret som svarer til dagens dato
TRANSPOSETRANSPONERReturnerer transponeringen av en matrise
TRENDTRENDReturnerer verdier langs en lineær trend
TRIMTRIMMEFjerner mellomrom fra tekst
TRIMMEANTRIMMET.GJENNOMSNITTReturnerer den interne middelverdien til et datasett
TRUESANNReturnerer den logiske verdien SANN
TRUNCAVKORTKorter av et tall til et heltall
TTESTTTESTReturnerer sannsynligheten assosiert med en Student t-test
TYPEVERDITYPEReturnerer et tall som indikerer datatypen til en verdi
UNICHARUNICODETEGNReturnerer Unicode-tegnet som den gitte numeriske verdien refererer til
UNICODEUNICODEReturnerer tallet (kodepunktet) som tilsvarer det første tegnet i teksten
UNIQUEUNIKReturnerer unike elementer fra et område
UPPERSTOREKonverterer tekst til store bokstaver
VALUEVERDIKonverterer et tekstargument til et tall
VARVARIANSEstimerer varians basert på et utvalg
VAR.PVARIANS.PBeregner varians basert på hele populasjonen
VAR.SVARIANS.SEstimerer varians basert på et utvalg
VARAVARIANSAEstimerer varians basert på et utvalg, inkludert tall, tekst og logiske verdier
VARPVARIANSPBeregner varians basert på hele populasjonen
VARPAVARIANSPABeregner varians basert på hele populasjonen, inkludert tall, tekst og logiske verdier
VDBVERDIAVSReturnerer avskrivningen for et aktivum i en angitt periode eller delperiode, ved hjelp av degressiv avskrivning
VLOOKUPFINN.RAD
eksempler
Leter i den første kolonnen i en matrise og flytter bortover raden for å returnere verdien til en celle
WEBSERVICENETTJENESTEReturnerer data fra en nettjeneste.
WEEKDAYUKEDAGKonverterer et serienummer til en ukedag
WEEKNUMUKENRKonverterer et serienummer til et tall som representerer hvilket nummer uken har i et år
WEIBULLWEIBULL.FORDELINGBeregner varians basert på hele populasjonen, inkludert tall, tekst og logiske verdier
WEIBULL.DISTWEIBULL.DIST.NReturnerer Weibull-fordelingen
WORKDAYARBEIDSDAGReturnerer serienummeret som svarer til datoen før eller etter et angitt antall arbeidsdager
WORKDAY.INTLARBEIDSDAG.INTLReturnerer serienummeret til datoen før eller etter et angitt antall arbeidsdager ved hjelp av parametere for å indikere hvilke og hvor mange dager som er helgedager
XIRRXIRReturnerer internrenten for en serie kontantstrømmer som ikke nødvendigvis er periodiske
XLOOKUPXOPPSLAG
eksempler
Slår opp i en tabell i en eller flere kolonner og returnerer en eller flere kolonner. Matrisefunksjon
XNPVXNNVReturnerer netto nåverdi for en serie kontantstrømmer som ikke nødvendigvis er periodiske
XOREKSKLUSIVELLERReturnerer en logisk eksklusiv ELLER av alle argumentene.
YEARÅRKonverterer et serienummer til et år
YEARFRACÅRDELReturnerer brøkdelen for året, som svarer til antall hele dager mellom startdato og sluttdato
YIELDAVKASTReturnerer avkastningen på et verdipapir som betaler periodisk rente
YIELDDISCAVKAST.DISKONTERTReturnerer årlig avkastning for et diskontert verdipapir, for eksempel en statskasseveksel
YIELDMATAVKAST.FORFALLReturnerer den årlige avkastningen for et verdipapir som betaler rente ved forfallsdato
Z.TESTZ.TESTReturnerer den ensidige sannsynlighetsverdien for en z-test
ZTESTZTESTReturnerer den ensidige sannsynlighetsverdien for en z-test

Last ned regnearket her: Alle-Excel-Funksjoner-Oversatt-Engelsk-Norsk.xlsx (2187 downloads)