Norsk Excel: Oversikt over Excel funksjoner på Engelsk og Norsk

Excel funksjoner på Engelsk og Norsk

Funksjoner på Engelsk og Norsk kommer vi ikke utenom. Microsoft har valgt å gi alle formler i Excel forskjellige navn på forskjellige språk, og det kan jo gi aldeles grå hår når du har funnet en knalloppskrift på nettet som er helt ubrukelig i Norsk Excel.

Så her finner du en oversikt over Excel funksjoner på engelsk og norsk. Du kan også laste ned regnearket nederst i artikkelen.

Excel 2013 funksjoner på Engelsk og Norsk

Vi har også laget en generell rutine for å oversette engelske formler til språket du bruker i Excel. Den fungerer altså like bra om du bruker Norsk, Svensk, Dansk eller Urdu. Du finner den her.

Oversikt over Excel funksjoner på Engelsk og Norsk
wdt_ID Engelsk Norsk Kategori Beskrivelse
3725 ABS ABS Matematikk og trigonometri Returnerer absoluttverdien til et tall
3726 ACCRINT PÅLØPT.PERIODISK.RENTE Økonomi Returnerer påløpte renter for et verdipapir som betaler periodisk rente
3727 ACCRINTM PÅLØPT.FORFALLSRENTE Økonomi Returnerer den påløpte renten for et verdipapir som betaler rente ved forfall
3728 ACOS ARCCOS Matematikk og trigonometri Returnerer arcus cosinus til et tall
3729 ACOSH ARCCOSH Matematikk og trigonometri Returnerer den inverse hyperbolske cosinus til et tall
3730 ACOT ACOT Matematikk og trigonometri Returnerer arccotangent for et tall
3731 ACOTH ACOTH Matematikk og trigonometri Returnerer hyperbolsk arccotangent for et tall
3732 ADDRESS ADRESSE Oppslag og referanse Returnerer en referanse som tekst til en enkelt celle i et regneark
3733 AGGREGATE MENGDE Matematikk og trigonometri Returnerer en mengde i en liste eller database
3734 AMORDEGRC AMORDEGRC Økonomi Returnerer avskrivningen for hver regnskapsperiode ved hjelp av en avskrivingskoeffisient
3735 AMORLINC AMORLINC Økonomi Returnerer avskrivingen for hver regnskapsperiode
3736 AND OG Logikk Returnerer SANN hvis alle argumentene er lik SANN
3737 ARABIC ARABISK Matematikk og trigonometri Konverterer et romertall til et vanlig tall, som et tall.
3738 AREAS OMRÅDER Oppslag og referanse Returnerer antall områder i en referanse
3739 ASC STIGENDE Tekst Endrer fullbreddes (dobbeltbyte) engelske bokstaver eller katakana i en tegnstreng, til halvbreddes (enkeltbyte) tegn
3740 ASIN ARCSIN Matematikk og trigonometri Returnerer arcus sinus til et tall
3741 ASINH ARCSINH Matematikk og trigonometri Returnerer den inverse hyperbolske sinus til et tall
3742 ATAN ARCTAN Matematikk og trigonometri Returnerer arcus tangens til et tall
3743 ATAN2 ARCTAN2 Matematikk og trigonometri Returnerer arcus tangens fra x- og y-koordinater
3744 ATANH ARCTANH Matematikk og trigonometri Returnerer den inverse hyperbolske tangens til et tall
3745 AVEDEV GJENNOMSNITTSAVVIK Statistikk Returnerer datapunktenes gjennomsnittlige absoluttavvik fra medianen
3746 AVERAGE GJENNOMSNITT Statistikk Returnerer gjennomsnittet for argumentene
3747 AVERAGEA GJENNOMSNITTA Statistikk Returnerer gjennomsnittet for argumentene, inkludert tall, tekst og logiske verdier
3748 AVERAGEIF GJENNOMSNITTHVIS Statistikk Returnerer gjennomsnittet (aritmetisk gjennomsnitt) av alle cellene i et område som oppfyller et bestemt vilkår
3749 AVERAGEIFS GJENNOMSNITT.HVIS.SETT Statistikk Returnerer gjennomsnittet (aritmetisk median) av alle celler som oppfyller flere vilkår.
3750 BAHTTEXT BAHTTEKST Tekst Konverterer et tall til tekst, og bruker valutaformatet ß (baht)
3751 BASE GRUNNTALL Matematikk og trigonometri Konverterer et tall til en tekstrepresentasjon med den angitte grunntallet
3752 BESSELI BESSELI Teknikk Returnerer den endrede Bessel-funksjonen In(x)
3753 BESSELJ BESSELJ Teknikk Returnerer Bessel-funksjonen Jn(x)
3754 BESSELK BESSELK Teknikk Returnerer den endrede Bessel-funksjonen Kn(x)
3755 BESSELY BESSELY Teknikk Returnerer Bessel-funksjonen Yn(x)
3756 BETA.INV BETA.INV Statistikk Returnerer den inverse verdien til fordelingsfunksjonen for en angitt betafordeling
3757 BETADIST BETA.FORDELING Statistikk Returnerer den kumulative betafordelingsfunksjonen
3758 BETAINV INVERS.BETA.FORDELING Kompatibilitet Returnerer den inverse verdien til fordelingsfunksjonen for en angitt betafordeling
3759 BIN2DEC BINTILDES Teknikk Konverterer et binært tall til et desimaltall
3760 BIN2HEX BINTILHEKS Teknikk Konverterer et binært tall til et heksadesimaltall
3761 BIN2OCT BINTILOKT Teknikk Konverterer et binært tall til et oktaltall
3762 BINOM.DIST.RANGE BINOM.FORDELING.OMRÅDE Statistikk Returnerer sannsynligheten for et prøveresultat ved hjelp av en binomisk fordeling
3763 BINOM.INV BINOM.INV Statistikk Returnerer den minste verdien der den kumulative binomiske fordelingen er mindre enn eller lik en vilkårsverdi
3764 BINOMDIST BINOM.FORDELING Kompatibilitet Returnerer den individuelle binomiske sannsynlighetsfordelingen
3765 BINOMDIST BINOM.FORDELING Statistikk Returnerer den individuelle binomiske sannsynlighetsfordelingen
3766 BITAND BITOG Teknikk Returnerer et «bitvist Og» av to tall
3767 BITLSHIFT BITVFORSKYV Teknikk Returnerer en verdi flyttet til venstre av shift_amount-biter
3768 BITOR BITELLER Teknikk Returnerer et bitvist Eller av to tall
3769 BITRSHIFT BITHFORSKYV Teknikk Returnerer en verdi flyttet til høyre av shift_amount-biter
3770 BITXOR BITEKSKLUSIVELLER Teknikk Returnerer et bitvist «eksklusivt Eller» av to tall
3771 CALL ANROP Tilleggs- og automatiserings-funksjoner Kaller en prosedyre i et dynamisk koblingsbibliotek (DLL) eller i en koderessurs
3772 CEILING AVRUND .GJELDENDE .MULTIPLUM Matematikk og trigonometri Runder av et tall til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum
3773 CEILING.MATH AVRUND .GJELDENDE .MULTIPLUM .OPP .MATEMATISK Matematikk og trigonometri Runder av et tall oppover til nærmeste heltall eller nærmeste signifikante multiplum.
3774 CEILING.PRECISE AVRUND .GJELDENDE .MULTIPLUM .PRESIS Matematikk og trigonometri Avrunder et tall til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum. Tallet avrundes opp uavhengig av tallets fortegn.
3775 CELL CELLE Informasjon Returnerer informasjon om formatering, plassering eller innholdet til en celle
3776 CHAR TEGNKODE Tekst Returnerer tegnet som svarer til kodenummeret
3777 CHIDIST KJI.FORDELING Kompatibilitet Returnerer den ensidige sannsynligheten for en kjikvadrert fordeling
3778 CHIINV INVERS.KJI.FORDELING Kompatibilitet Returnerer den inverse av den ensidige sannsynligheten for den kjikvadrerte fordelingen
3779 CHISQ.DIST KJIKVADRAT .FORDELING Statistikk Returnerer den kumulative betafunksjonen for sannsynlig tetthet
3780 CHISQ.DIST.RT KJIKVADRAT .FORDELING.H Statistikk Returnerer den ensidige sannsynligheten for en kjikvadrert fordeling
3781 CHISQ.INV KJIKVADRAT.INV Statistikk Returnerer den kumulative betafunksjonen for sannsynlig tetthet
3782 CHISQ.INV.RT KJIKVADRAT.INV.H Statistikk Returnerer den inverse av den ensidige sannsynligheten for den kjikvadrerte fordelingen
3783 CHISQ.TEST KJIKVADRAT.TEST Statistikk Utfører testen for uavhengighet
3784 CHITEST KJI.TEST Kompatibilitet Utfører testen for uavhengighet
3785 CHOOSE VELG Oppslag og referanse Velger en verdi fra en liste med verdier
3786 CLEAN RENSK Tekst Fjerner alle tegn som ikke kan skrives ut, fra teksten
3787 CODE KODE Tekst Returnerer en numerisk kode for det første tegnet i en tekststreng
3788 COLUMN KOLONNE Oppslag og referanse Returnerer kolonnenummeret for en referanse
3789 COLUMNS KOLONNER Oppslag og referanse Returnerer antall kolonner i en referanse
3790 COMBIN KOMBINASJON Matematikk og trigonometri Returnerer antall kombinasjoner for ett gitt antall objekter
3791 COMBINA KOMBINASJONA Matematikk og trigonometri Returnerer antall kombinasjoner med repetisjoner for et gitt antall elementer
3792 COMPLEX KOMPLEKS Teknikk Konverterer reelle og imaginære koeffisienter til et komplekst tall
3793 CONCATENATE KJEDE.SAMMEN Tekst Slår sammen flere tekstelementer til ett tekstelement
3794 CONFIDENCE KONFIDENS Kompatibilitet Returnerer konfidensintervallet til gjennomsnittet for en populasjon
3795 CONFIDENCE.NORM KONFIDENS.NORM Statistikk Returnerer konfidensintervallet til gjennomsnittet for en populasjon
3796 CONFIDENCE.T KONFIDENS.T Statistikk Returnerer konfidensintervallet for et populasjonsgjennomsnitt, ved hjelp av en Student T-fordeling
3797 CONVERT KONVERTER Teknikk Konverterer et tall fra ett målsystem til et annet
3798 CORREL KORRELASJON Statistikk Returnerer korrelasjonskoeffisienten mellom to datasett
3799 COS COS Matematikk og trigonometri Returnerer cosinus til et tall
3800 COSH COSH Matematikk og trigonometri Returnerer den hyperbolske cosinus til et tall
3801 COT COT Matematikk og trigonometri Returnerer den hyperbolske cosinus til et tall
3802 COTH COTH Matematikk og trigonometri Returnerer cotangensen til en vinkel
3803 COUNT ANTALL Statistikk Teller hvor mange tall som er i argumentlisten
3804 COUNTA ANTALLA Statistikk Teller hvor mange verdier som er i argumentlisten
3805 COUNTBLANK TELLBLANKE Statistikk Teller antall tomme celler i et område.
3806 COUNTIF ANTALL.HVIS
eksempler
Statistikk Teller antall celler i et område som oppfyller gitte vilkår
3807 COUNTIFS ANTALL.HVIS.SETT Statistikk Teller antallet ikke-tomme celler i et område som oppfyller flere vilkår
3808 COUPDAYBS OBLIG.DAGER.FF Økonomi Returnerer antall dager fra begynnelsen av den rentebærende perioden til innløsningsdatoen
3809 COUPDAYS OBLIG.DAGER Økonomi Returnerer antall dager i den rentebærende perioden som inneholder innløsningsdatoen
3810 COUPDAYSNC OBLIG.DAGER.NF Økonomi Returnerer antall dager fra betalingsdato til neste renteinnbetalingsdato
3811 COUPNCD OBLIG.DAGER.EF Økonomi Returnerer obligasjonsdatoen som kommer etter oppgjørsdatoen
3812 COUPNUM OBLIG.ANTALL Økonomi Returnerer antall obligasjoner som skal betales mellom oppgjørsdatoen og forfallsdatoen
3813 COUPPCD OBLIG.DAG.FORRIGE Økonomi Returnerer obligasjonsdatoen som kommer før oppgjørsdatoen
3814 COVAR KOVARIANS Kompatibilitet Returnerer kovariansen, gjennomsnittet av produktene av parvise avvik
3815 COVARIANCE.P KOVARIANS.P Statistikk Returnerer kovariansen, gjennomsnittet av produktene av parvise avvik
3816 COVARIANCE.S KOVARIANS.S Statistikk Returnerer utvalgets kovarians, som er gjennomsnittet av produktene av avvikene for hvert datapunktpar i to datasett
3817 CRITBINOM GRENSE.BINOM Kompatibilitet Returnerer den minste verdien der den kumulative binomiske fordelingen er mindre enn eller lik en vilkårsverdi
3818 CSC CSC Matematikk og trigonometri Returnerer cosekant for en vinkel
3819 CSCH CSCH Matematikk og trigonometri Returnerer den hyperbolske cosecansen til en vinkel
3820 CUBEKPIMEMBER KUBEKPIMEDLEM Kubefunksjoner Returnerer navnet, egenskapen og målet for en viktig ytelsesindikator (KPI), og viser navnet og egenskapen i cellen. En KPI er en målbar enhet, for eksempel månedlig bruttoinntjening eller kvartalsvis
3821 CUBEMEMBER KUBEMEDLEM Kubefunksjoner Returnerer et medlem eller en tuppel i et kubehierarki. Brukes til å validere at medlemmet eller tuppelen finnes i kuben.
3822 CUBEMEMBERPROPERTY KUBEMEDLEMEGENSKAP Kubefunksjoner Returnerer verdien til en medlemsegenskap i kuben. Brukes til å validere at et medlemsnavn finnes i kuben, og til å returnere den angitte egenskapen for dette medlemmet.
3823 CUBERANKEDMEMBER KUBERANGERTMEDLEM Kubefunksjoner Returnerer det n-te, eller rangerte, medlemmet i et sett. Brukes til å returnere ett eller flere elementer i et sett, for eksempel de 10 beste studentene.
3824 CUBESET KUBESETT Kubefunksjoner Definerer et beregnet sett av medlemmer eller tuppeler ved å sende et settuttrykk til kuben på serveren, noe som oppretter settet og deretter returnerer dette settet til Microsoft Office Excel.
3825 CUBESETCOUNT KUBESETTANTALL Kubefunksjoner Returnerer antallet elementer i et sett.
3826 CUBEVALUE KUBEVERDI Kubefunksjoner Returnerer en aggregert verdi fra en kube.
3827 CUMIPMT SAMLET.RENTE Økonomi Returnerer den kumulative renten som er betalt mellom to perioder
3828 CUMPRINC SAMLET.HOVEDSTOL Økonomi Returnerer den kumulative hovedstolen som er betalt for et lån mellom to perioder
3829 DATE DATO Dato og klokkeslett Returnerer serienummeret som svarer til en bestemt dato
3830 DATEVALUE DATOVERDI Dato og klokkeslett Konverterer en dato med tekstformat til et serienummer
3831 DAVERAGE DGJENNOMSNITT Database Returnerer gjennomsnittet av merkede databaseposter
3832 DAY DAG Dato og klokkeslett Konverterer et serienummer til en dag i måneden
3833 DAYS DAGER Dato og klokkeslett Returnerer antall dager mellom to datoer
3834 DAYS360 DAGER360 Dato og klokkeslett Beregner antall dager mellom to datoer basert på et år med 360 dager
3835 DB DAVSKR Økonomi Returnerer avskrivningen for et aktivum i en angitt periode, foretatt med fast degressiv avskrivning
3836 DBCS DBCS Tekst Endrer halvbreddes (enkeltbyte) engelske bokstaver eller katakana i en tegnstreng, til fullbreddes (dobbeltbyte) tegn
3837 DCOUNT DANTALL Database Teller celler som inneholder tall i en database
3838 DCOUNTA DANTALLA Database Teller celler som ikke er tomme i en database
3839 DDB DEGRAVS Økonomi Returnerer avskrivningen for et aktivum for en gitt periode, ved hjelp av dobbel degressiv avskrivning eller en metode som du selv angir
3840 DEC2BIN DESTILBIN Teknikk Konverterer et desimaltall til et binærtall
3841 DEC2HEX DESTILHEKS Teknikk Konverterer et heltall i 10-tallsystemet til et heksadesimalt tall
3842 DEC2OCT DESTILOKT Teknikk Konverterer et heltall i 10-tallsystemet til et oktaltall
3843 DECIMAL DESIMAL Matematikk og trigonometri Konverterer en tekstrepresentasjon av et tall med et angitt grunntall, til et desimaltall
3844 DEGREES GRADER Matematikk og trigonometri Konverterer radianer til grader
3845 DELTA DELTA Teknikk Undersøker om to verdier er like
3846 DEVSQ AVVIK.KVADRERT Statistikk Returnerer summen av kvadrerte avvik
3847 DGET DHENT Database Trekker ut fra en database en post som oppfyller angitte vilkår
3848 DISC DISKONTERT Økonomi Returnerer diskonteringsraten for et verdipapir
3849 DMAX DSTØRST Database Returnerer maksimumsverdien fra merkede databaseposter
3850 DMIN DMIN Database Returnerer minimumsverdien fra merkede databaseposter
3851 DOLLAR VALUTA Tekst Konverterer et tall til tekst, og bruker valutaformatet $ (dollar)
3852 DOLLARDE DOLLARDE Økonomi Konverterer en valutapris uttrykt som en brøk, til en valutapris uttrykt som et desimaltall
3853 DOLLARFR DOLLARBR Økonomi Konverterer en valutapris uttrykt som et desimaltall, til en valutapris uttrykt som en brøk
3854 DPRODUCT DPRODUKT Database Multipliserer verdiene i et bestemt felt med poster som oppfyller vilkårene i en database
3855 DSTDEV DSTDAV Database Estimerer standardavviket basert på et utvalg av merkede databaseposter
3856 DSTDEVP DSTAVP Database Beregner standardavviket basert på at merkede databaseposter utgjør hele populasjonen
3857 DSUM DSUMMER Database Legger til tallene i feltkolonnen med poster, i databasen som oppfyller vilkårene
3858 DURATION VARIGHET Økonomi Returnerer årlig varighet for et verdipapir med renter som betales periodisk
3859 DVAR DVARIANS Database Estimerer variansen basert på et utvalg av merkede databaseposter
3860 DVARP DVARIANSP Database Beregner variansen basert på at merkede databaseposter utgjør hele populasjonen
3861 EDATE DAG.ETTER Dato og klokkeslett Returnerer serienummeret som svarer til datoen som er det indikerte antall måneder før eller etter startdatoen
3862 EFFECT EFFEKTIV.RENTE Økonomi Returnerer den effektive årlige rentesatsen
3863 ENCODEURL ENCODEURL Web Returnerer en URL-kodet streng
3864 EOMONTH MÅNEDSSLUTT Dato og klokkeslett Returnerer serienummeret som svarer til siste dag i måneden, før eller etter et angitt antall måneder
3865 ERF FEILF Teknikk Returnerer feilfunksjonen
3866 ERF.PRECISE FEILF.PRESIS Teknikk Returnerer feilfunksjonen
3867 ERFC FEILFK Teknikk Returnerer den komplementære feilfunksjonen
3868 ERFC.PRECISE FEILFK.PRESIS Teknikk Returnerer den komplementære FEILF-funksjonen integrert mellom x og uendelig
3869 ERROR.TYPE FEIL.TYPE Informasjon Returnerer et tall som svarer til en feiltype
3870 EUROCONVERT EUROKONVERTERING Tilleggs- og automatiserings-funksjoner Konverterer et tall til euro, konverterer et tall fra euro til en euromedlemsvaluta, eller konverterer et tall fra én euromedlemsvaluta til en annen ved å bruke euroen som et mellomledd (triangulering)
3871 EVEN AVRUND.TIL.PARTALL Matematikk og trigonometri Runder av et tall oppover til nærmeste heltall som er et partall
3872 EXACT EKSAKT Tekst Kontrollerer om to tekstverdier er like
3873 EXP EKSP Matematikk og trigonometri Returnerer e opphøyd i en angitt potens
3874 EXPONDIST EKSP.FORDELING Kompatibilitet Returnerer eksponentialfordelingen
3875 EXPONDIST EKSP.FORDELING Statistikk Returnerer eksponentialfordelingen
3876 F.DIST F.FORDELING Statistikk Returnerer F-sannsynlighetsfordelingen
3877 F.DIST.RT F.FORDELING.H Statistikk Returnerer F-sannsynlighetsfordelingen
3878 F.INV F.INV Statistikk Returnerer den inverse av den sannsynlige F-fordelingen
3879 F.INV.RT F.INV.H Statistikk Returnerer den inverse av den sannsynlige F-fordelingen
3880 F.TEST F.TEST Statistikk Returnerer resultatet av en F-test
3881 FACT FAKULTET Matematikk og trigonometri Returnerer fakultet til et tall
3882 FACTDOUBLE DOBBELFAKT Matematikk og trigonometri Returnerer et talls doble fakultet
3883 FALSE USANN Logikk Returnerer den logiske verdien USANN
3884 FDIST FFORDELING Kompatibilitet Returnerer F-sannsynlighetsfordelingen
3885 FILTERXML FILTRERXML Web Returnerer spesifikke data fra XML-innholdet ved å bruke angitt XPath
3886 FIND,FINDB FINN Tekst Finner en tekstverdi inne i en annen (skiller mellom store og små bokstaver)
3887 FINV FFORDELING.INVERS Statistikk Returnerer den inverse av den sannsynlige F-fordelingen
3888 FISHER FISHER Statistikk Returnerer Fisher-transformasjonen
3889 FISHERINV FISHERINV Statistikk Returnerer den inverse av Fisher-transformasjonen
3890 FIXED FASTSATT Tekst Formaterer et tall som tekst med et bestemt antall desimaler
3891 FLOOR AVRUND.GJELDENDE .MULTIPLUM.NED Matematikk og trigonometri Avrunder et tall nedover, mot null
3892 FLOOR.MATH AVRUND.GJELDENDE .MULTIPLUM.NED .MATEMATISK Matematikk og trigonometri Avrunder et tall ned til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum
3893 FLOOR.PRECISE AVRUND.GJELDENDE .MULTIPLUM.NED .PRESIS Matematikk og trigonometri Avrunder et tall til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum. Tallet avrundes opp uavhengig av tallets fortegn.
3894 FORECAST PROGNOSE Statistikk Returnerer en verdi langs en lineær trend
3895 FORMULATEXT FORMELTEKST Oppslag og referanse Returnerer formelen på angitt referanse som tekst
3896 FREQUENCY FREKVENS Statistikk Returnerer en frekvensdistribusjon som en loddrett matrise
3897 FTEST FTEST Kompatibilitet
3898 FV SLUTTVERDI Økonomi Returnerer fremtidig verdi for en investering
3899 FVSCHEDULE SVPLAN Økonomi Returnerer den fremtidige verdien av en inngående hovedstol etter å ha anvendt en serie med sammensatte rentesatser
3900 GAMMA GAMMA Statistikk Returnerer verdien for Gamma-funksjonen
3901 GAMMA.DIST GAMMA.FORDELING Statistikk Returnerer gammafordelingen
3902 GAMMA.INV GAMMA.INV Statistikk Returnerer den inverse av den gammakumulative fordelingen
3903 GAMMADIST GAMMAFORDELING Kompatibilitet Returnerer gammafordelingen
3904 GAMMAINV GAMMAINV Kompatibilitet Returnerer den inverse av den gammakumulative fordelingen
3905 GAMMALN GAMMALN Statistikk Returnerer den naturlige logaritmen av gammafunksjonen, Γ (x)
3906 GAMMALN.PRECISE GAMMALN.PRESIS Statistikk Returnerer den naturlige logaritmen av gammafunksjonen, Γ (x)
3907 GAUSS GAUSS Statistikk Returnerer 0,5 mindre enn standard kumulativ normalfordeling
3908 GCD SFF Matematikk og trigonometri Returnerer høyeste felles divisor
3909 GEOMEAN GJENNOMSNITT .GEOMETRISK Statistikk Returnerer den geometriske middelverdien
3910 GESTEP GRENSEVERDI Teknikk Tester om et tall er større enn en terskelverdi
3911 GETPIVOTDATA HENTPIVOTDATA Tilleggs- og automatiserings-funksjoner Returnerer data som er lagret i en pivottabellrapport
3912 GROWTH VEKST Statistikk Returnerer verdier langs en eksponentiell trend
3913 HARMEAN GJENNOMSNITT.HARMONISK Statistikk Returnerer den harmoniske middelverdien
3914 HEX2BIN HEKSTILBIN Teknikk Konverterer et heksadesimaltall til et binært tall
3915 HEX2DEC HEKSTILDES Teknikk Konverterer et heksadesimalt tall til et heltall i 10-tallsystemet
3916 HEX2OCT HEKSTILOKT Teknikk Konverterer et heksadesimalt tall til et oktaltall
3917 HLOOKUP FINN.KOLONNE
eksempler
Oppslag og referanse Leter i den øverste raden i en matrise og returnerer verdien for den angitte cellen.
3918 HOUR TIME Dato og klokkeslett Konverterer et serienummer til en time
3919 HSTACK HSTAKK Dato og klokkeslett Slår sammen uavhengige horisontale områder til ett sammenhengende horisontalt område
3920 HYPERLINK HYPERKOBLING
eksempler
Oppslag og referanse Oppretter en snarvei eller et hopp som åpner et dokument som er lagret på en nettverksserver, et intranett eller Internett
3921 HYPGEOMDIST HYPGEOM.FORDELING Kompatibilitet Returnerer den hypergeometriske fordelingen
3922 HYPGEOMDIST HYPGEOM.FORDELING Statistikk Returnerer den hypergeometriske fordelingen
3923 IF HVIS
eksempler
Logikk Angir en logisk test som skal utføres
3924 IFERROR HVISFEIL
eksempler
Logikk Returnerer en verdi du angir hvis en formel evaluerer til en feil. Ellers returnerer den resultatet av formelen.
3925 IFNA HVIS.IT Logikk Returnerer verdien du angir hvis uttrykket løses til #I/T. Hvis ikke returneres resultatet av uttrykket
3926 IMABS IMABS Teknikk Returnerer absoluttverdien (koeffisienten) til et komplekst tall
3927 IMAGINARY IMAGINÆR Teknikk Returnerer den imaginære koeffisienten til et komplekst tall
3928 IMARGUMENT IMARGUMENT Teknikk Returnerer argumentet theta, som er en vinkel uttrykt i radianer
3929 IMCONJUGATE IMKONJUGERT Teknikk Returnerer den komplekse konjugaten til et komplekst tall
3930 IMCOS IMCOS Teknikk Returnerer cosinus til et komplekst tall
3931 IMCOSH IMCOSH Teknikk Returnerer hyperbolisk cosinus til et komplekst tall
3932 IMCOT IMCOT Teknikk Returnerer cotangenten for et komplekst tall
3933 IMCSC IMCSC Teknikk Returnerer cosekans av et komplekst tall
3934 IMCSCH IMCSCH Teknikk Returnerer hyperbolisk cosekans av et komplekst tall
3935 IMDIV IMDIV Teknikk Returnerer kvotienten til to komplekse tall
3936 IMEXP IMEKSP Teknikk Returnerer eksponenten til et komplekst tall
3937 IMLN IMLN Teknikk Returnerer den naturlige logaritmen for et komplekst tall
3938 IMLOG2 IMLOG2 Teknikk Returnerer logaritmen med grunntall 2 for et komplekst tall
3939 IMLOG10 IMLOG10 Teknikk Returnerer logaritmen med grunntall 10 for et komplekst tall
3940 IMPOWER IMOPPHØY Teknikk Returnerer et komplekst tall opphøyd til en heltallspotens
3941 IMPRODUCT IMPRODUKT Teknikk Returnerer produktet av komplekse tall
3942 IMREAL IMREELL Teknikk Returnerer den reelle koeffisienten til et komplekst tall
3943 IMSEC IMSEC Teknikk Returnerer sekant for et komplekst tall
3944 IMSECH IMSECH Teknikk Returnerer hyperbolsk sekant for et komplekst tall
3945 IMSIN IMSIN Teknikk Returnerer sinus til et komplekst tall
3946 IMSINH IMSINH Teknikk Returnerer den hyperbolske sinus til et komplekst tall
3947 IMSQRT IMROT Teknikk Returnerer kvadratroten av et komplekst tall
3948 IMSUB IMSUB Teknikk Returnerer differansen mellom to komplekse tall
3949 IMSUM IMSUMMER Teknikk Returnerer summen av komplekse tall
3950 IMTAN IMTAN Teknikk Returnerer tangent for et komplekst tall
3951 INDEX INDEKS
eksempler
Oppslag og referanse Bruker en indeks til å velge en verdi fra en referanse eller matrise
3952 INDIRECT INDIREKTE Oppslag og referanse Returnerer en referanse angitt av en tekstverdi
3953 INFO INFO Informasjon Returnerer informasjon om gjeldende operativmiljø
3954 INT HELTALL Matematikk og trigonometri Avrunder et tall nedover til nærmeste heltall
3955 INTERCEPT SKJÆRINGSPUNKT Statistikk Returnerer skjæringspunktet til den lineære regresjonslinjen
3956 INTRATE RENTESATS Økonomi Returnerer rentefoten av et fullfinansiert verdipapir
3957 IPMT RAVDRAG Økonomi Returnerer betalte renter på en investering for en gitt periode
3958 IRR IR Økonomi Returnerer internrenten for en serie kontantstrømmer
3959 ISBLANK ERTOM Informasjon Returnerer SANN hvis verdien er tom
3960 ISERR ERF Informasjon Returnerer SANN hvis verdien er en hvilken som helst annen feilverdi enn #I/T
3961 ISERROR ERFEIL Informasjon Returnerer SANN hvis verdien er en hvilken som helst feilverdi
3962 ISEVEN ERPARTALL Informasjon Returnerer SANN hvis tallet er et partall
3963 ISFORMULA ERFORMEL Informasjon Returnerer SANN hvis det er en referanse til en celle som inneholder en formel
3964 ISLOGICAL ERLOGISK Informasjon Returnerer SANN hvis verdien er en logisk verdi
3965 ISNA ERIT Informasjon Returnerer SANN hvis verdien er feilverdien #I/T
3966 ISNONTEXT ERIKKETEKST Informasjon Returnerer SANN hvis verdien ikke er tekst
3967 ISNUMBER ERTALL Informasjon Returnerer SANN hvis verdien er et tall
3968 ISO.CEILING ISO.AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM Matematikk og trigonometri Returnerer et tall som er avrundet opp til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum.
3969 ISODD ERODDETALL Informasjon Returnerer SANN hvis tallet er et oddetall
3970 ISOWEEKNUM ISOUKENR
eksempler
Dato og klokkeslett Returnerer ISO-ukenummeret i året for en gitt dato
3971 ISPMT ER.AVDRAG Økonomi Beregner renten som er betalt for en investering i løpet av en bestemt periode
3972 ISREF ERREF Informasjon Returnerer SANN hvis verdien er en referanse
3973 ISTEXT ERTEKST Informasjon Returnerer SANN hvis verdien er tekst
3974 KURT KURT Statistikk Returnerer kurtosen til et datasett
3975 LAMBDA LAMBDA
eksempler
Opprette egendefinerte, gjenbrukbare funksjoner
3976 LARGE N.STØRST Statistikk Returnerer den n-te største verdien i et datasett
3977 LCM MFM Matematikk og trigonometri Returnerer minste felles multiplum
3978 LEFT,LEFTB VENSTRE Tekst Returnerer tegnene lengst til venstre i en tekstverdi
3979 LEN,LENB LENGDE og LENGDEB (funksjoner) Tekst Returnerer antall tegn i en tekststreng
3980 LET LET
eksempler
Tildeler verdi til en variabel i en formel
3981 LINEST RETTLINJE Statistikk Returnerer parameterne til en lineær trend
3982 LN LN Matematikk og trigonometri Returnerer den naturlige logaritmen til et tall
3983 LOG LOG Matematikk og trigonometri Returnerer logaritmen for et tall til et angitt grunntall
3984 LOG10 LOG10 Matematikk og trigonometri Returnerer logaritmen med grunntall 10 for et tall
3985 LOGEST KURVE Statistikk Returnerer parameterne til en eksponentiell trend
3986 LOGINV LOGINV Kompatibilitet Returnerer den inverse lognormale kumulative fordelingen
3987 LOGNORM.DIST LOGNORM.FORDELING Statistikk Returnerer den kumulative lognormale fordelingen
3988 LOGNORM.INV LOGNORM.INV Statistikk Returnerer den inverse lognormale kumulative fordelingen
3989 LOGNORMDIST LOGNORMFORD Kompatibilitet Returnerer den kumulative lognormale fordelingen
3990 LOOKUP SLÅ.OPP Oppslag og referanse Slår opp verdier i en vektor eller matrise
3991 LOWER SMÅ Tekst Konverterer tekst til små bokstaver
3992 MATCH SAMMENLIGNE
eksempler
Oppslag og referanse Slår opp verdier i en referanse eller matrise
3993 MAX STØRST Statistikk Returnerer maksimumsverdien i en argumentliste
3994 MAXA MAKSA Statistikk Returnerer maksimumsverdien i en argumentliste, inkludert tall, tekst og logiske verdier
3995 MDETERM MDETERM Matematikk og trigonometri Returnerer matrisedeterminanten til en matrise
3996 MDURATION MVARIGHET Økonomi Returnerer Macauleys modifiserte varighet for et verdipapir med en antatt pålydende verdi på kr 100,00
3997 MEDIAN MEDIAN Statistikk Returnerer medianen til tallene som er gitt
3998 MID,MIDB DELTEKST og DELTEKSTB (funksjoner)
eksempler
Tekst Returnerer et angitt antall tegn fra en tekststreng, og begynner fra posisjonen du angir
3999 MIN MIN Statistikk Returnerer minimumsverdien i en argumentliste
4000 MINA MINA Statistikk Returnerer den minste verdien i en argumentliste, inkludert tall, tekst og logiske verdier
4001 MINUTE MINUTT Dato og klokkeslett Konverterer et serienummer til et minutt
4002 MINVERSE MINVERS Matematikk og trigonometri Returnerer den inverse matrisen til en matrise
4003 MIRR MODIR Økonomi Returnerer internrenten der positive og negative kontantstrømmer finansieres med forskjellige satser
4004 MMULT MMULT Matematikk og trigonometri Returnerer matriseproduktet av to matriser
4005 MOD REST Matematikk og trigonometri Returnerer resten fra en divisjon
4006 MODE MODUS Kompatibilitet Returnerer den vanligste verdien i et datasett
4007 MODE.MULT MODUS.MULT Statistikk Returnerer en vertikal matrise av verdien som forekommer hyppigst, eller gjentatte verdier i en matrise eller et dataområde
4008 MODE.SNGL MODUS.SNGL Statistikk Returnerer den vanligste verdien i et datasett
4009 MONTH MÅNED
eksempler
Dato og klokkeslett Konverterer et serienummer til en måned
4010 MROUND MRUND Matematikk og trigonometri Returnerer et tall avrundet til det ønskede multiplum
4011 MULTINOMIAL MULTINOMINELL Matematikk og trigonometri Returnerer det multinominelle for et sett med tall
4012 MUNIT MENHET Matematikk og trigonometri Returnerer enhetsmatrisen for angitt dimensjon
4013 N N Informasjon Returnerer en verdi som er konvertert til et tall
4014 NA IT Informasjon Returnerer feilverdien #I/T
4015 NEGBINOMDIST NEGBINOM.FORDELING Kompatibilitet Returnerer den negative binomiske fordelingen
4016 NEGBINOMDIST NEGBINOM.FORDELING Statistikk Returnerer den negative binomiske fordelingen
4017 NETWORKDAYS NETT.ARBEIDSDAGER Dato og klokkeslett Returnerer antall hele arbeidsdager mellom to datoer
4018 NETWORKDAYS.INTL NETT.ARBEIDSDAGER.INTL Dato og klokkeslett Returnerer antall hele arbeidsdager mellom to dager ved å bruke parametere til å angi hvilke og hvor mange dager som er fridager
4019 NOMINAL NOMINELL Økonomi Returnerer årlig nominell rentesats
4020 NORM.DIST NORM.FORDELING Statistikk Returnerer den kumulative normalfordelingen
4021 NORM.INV NORM.INV Kompatibilitet Returnerer den inverse kumulative normalfordelingen
4022 NORM.S.DIST NORM.S.FORDELING Statistikk Returnerer standard kumulativ normalfordeling
4023 NORM.S.INV NORM.S.INV Statistikk Returnerer den inverse av den kumulative standard normalfordelingen
4024 NORMDIST NORMALFORDELING Kompatibilitet Returnerer den kumulative normalfordelingen
4025 NORMINV NORMINV Statistikk Returnerer den inverse kumulative normalfordelingen
4026 NORMSDIST NORMSFORDELING Kompatibilitet Returnerer standard kumulativ normalfordeling
4027 NORMSINV NORMSINV Kompatibilitet Returnerer den inverse av den kumulative standard normalfordelingen
4028 NOT IKKE Logikk Reverserer logikken til argumentet
4029 NOW Dato og klokkeslett Returnerer serienummeret som svarer til gjeldende dato og klokkeslett
4030 NPER PERIODER Økonomi Returnerer antall perioder for en investering
4031 NPV NNV Økonomi Returnerer netto nåverdi for en investering, basert på en serie periodiske kontantstrømmer og en rentesats
4032 NUMBERVALUE TALLVERDI Tekst Konverterer tekst til tall uavhengig av nasjonal innstilling
4033 OCT2BIN OKTTILBIN Teknikk Konverterer et oktaltall til et binært tall
4034 OCT2DEC OKTTILDES Teknikk Konverterer et oktaltall til et desimaltall
4035 OCT2HEX OKTTILHEKS Teknikk Konverterer et oktaltall til et heksadesimaltall
4036 ODD AVRUND.TIL.ODDETALL Matematikk og trigonometri Runder av et tall oppover til nærmeste heltall som er et oddetall
4037 ODDFPRICE AVVIKFP.PRIS Økonomi Returnerer pris pålydende $100 for et verdipapir med en odde første periode
4038 ODDFYIELD AVVIKFP.AVKASTNING Økonomi Returnerer avkastingen for et verdipapir med en odde første periode
4039 ODDLPRICE AVVIKSP.PRIS Økonomi Returnerer pris pålydende $100 for et verdipapir med en odde siste periode
4040 ODDLYIELD AVVIKSP.AVKASTNING Økonomi Returnerer avkastingen for et verdipapir med en odde siste periode
4041 OFFSET FORSKYVNING Oppslag og referanse Returnerer en referanseforskyvning fra en gitt referanse
4042 OR ELLER Logikk Returnerer SANN hvis ett eller flere argumenter er lik SANN
4043 PDURATION PVARIGHET Økonomi Returnerer antall perioder som kreves av en investering for å nå en angitt verdi
4044 PEARSON PEARSON Statistikk Returnerer produktmomentkorrelasjonskoeffisienten, Pearson
4045 PERCENTILE PERSENTIL Kompatibilitet Returnerer den n-te persentil av verdiene i et område
4046 PERCENTILE.EXC PERSENTIL.EKS Statistikk Returnerer det n-te persentilet av verdiene i et område, der n er i området 0..1, eksklusiv
4047 PERCENTILE.INC PERSENTIL.INK Statistikk Returnerer den n-te persentil av verdiene i et område
4048 PERCENTRANK PROSENTDEL Kompatibilitet Returnerer prosentrangeringen av en verdi i et datasett
4049 PERCENTRANK.EXC PROSENTDEL.EKS Statistikk Returnerer prosentdelen til en verdi (0..1, eksklusiv) i et datasett
4050 PERCENTRANK.INC PROSENTDEL.INK Statistikk Returnerer prosentrangeringen av en verdi i et datasett
4051 PERMUT PERMUTER Statistikk Returnerer antall permutasjoner for et gitt antall objekter
4052 PERMUTATIONA PERMUTASJONA Statistikk Returnerer antallet permutasjoner for et gitt antall objekter (med repetisjoner) som kan velges fra det totale antallet objekter
4053 PHI PHI Statistikk Returnerer verdien av tetthetsfunksjonen for en standard normalfordeling
4054 PHONETIC FURIGANA Tekst Trekker ut fonetiske tegn (furigana) fra en tekststreng
4055 PI PI Matematikk og trigonometri Returnerer verdien av pi
4056 PMT AVDRAG
eksempler
Økonomi Returnerer periodisk betaling for en annuitet
4057 POISSON POISSON Kompatibilitet Returnerer Poissons sannsynlighetsfordeling
4058 POISSON.DIST POISSON.FORDELING Statistikk Returnerer Poissons sannsynlighetsfordeling
4059 POWER OPPHØYD.I Matematikk og trigonometri Returnerer resultatet av et tall opphøyd i en potens
4060 PPMT AMORT Økonomi Returnerer betalingen på hovedstolen for en investering i en gitt periode
4061 PRICE PRIS Økonomi Returnerer prisen per pålydende kr 100 for et verdipapir som gir periodisk avkastning
4062 PRICEDISC PRIS.DISKONTERT Økonomi Returnerer prisen per pålydende kr 100 for et diskontert verdipapir
4063 PRICEMAT PRIS.FORFALL Økonomi Returnerer prisen per pålydende kr 100 av et verdipapir som betaler rente ved forfall
4064 PROB SANNSYNLIG Statistikk Returnerer sannsynligheten for at verdier i et område ligger mellom to grenser
4065 PRODUCT PRODUKT Matematikk og trigonometri Multipliserer argumentene
4066 PROPER STOR.FORBOKSTAV Tekst Gir den første bokstaven i hvert ord i en tekstverdi stor forbokstav
4067 PV NÅVERDI Økonomi Returnerer nåverdien av en investering
4068 QUARTILE KVARTIL Kompatibilitet Returnerer kvartilen til et datasett
4069 QUARTILE.EXC KVARTIL.EKS Statistikk Returnerer kvartilen av datasettet, basert på persentilverdiene fra 0..1, eksklusiv
4070 QUARTILE.INC KVARTIL.INK Statistikk Returnerer kvartilen til et datasett
4071 QUOTIENT KVOTIENT Matematikk og trigonometri Returnerer heltallsdelen av en divisjon
4072 RADIANS RADIANER Matematikk og trigonometri Konverterer grader til radianer
4073 RAND TILFELDIG Matematikk og trigonometri Returnerer et tilfeldig tall mellom 0 og 1
4074 RANDBETWEEN TILFELDIGMELLOM Matematikk og trigonometri Returnerer et tilfeldig tall innenfor et angitt område
4075 RANK RANG Kompatibilitet Returnerer rangeringen av et tall, eller plassen tallet har i en rekke
4076 RANK.AVG RANG.GJSN Statistikk Returnerer rangeringen av et tall, eller plassen tallet har i en rekke
4077 RANK.EQ RANG.EKV Statistikk Returnerer rangeringen av et tall, eller plassen tallet har i en rekke
4078 RATE RENTE Økonomi Returnerer rentesatsen per periode for en annuitet
4079 RECEIVED MOTTATT.AVKAST Økonomi Returnerer summen som mottas ved forfallsdato for et fullinvestert verdipapir
4080 REGISTER.ID REGISTRER.ID Tilleggs- og automatiserings-funksjoner Returnerer identifikasjonsnummeret til et dynamisk koblingsbibliotek (DLL) eller en tidligere registrert koderessurs
4081 REPLACE,REPLACEB ERSTATT og ERSTATTB (funksjoner) Tekst Erstatter tegn i en tekst
4082 REPT GJENTA Tekst Gjentar tekst et gitt antall ganger
4083 RIGHT,RIGHTB HØYRE og HØYREB Tekst Returnerer tegnene lengst til høyre i en tekstverdi
4084 ROMAN ROMERTALL Matematikk og trigonometri Konverterer vanlige tall til romertall, som tekst
4085 ROUND AVRUND
eksempler
Matematikk og trigonometri Avrunder et tall til et angitt antall sifre
4086 ROUNDDOWN AVRUND.NED
eksempler
Matematikk og trigonometri Avrunder et tall nedover, mot null
4087 ROUNDUP AVRUND.OPP
eksempler
Matematikk og trigonometri Runder av et tall oppover, bort fra null
4088 ROW RAD Oppslag og referanse Returnerer radnummeret for en referanse
4089 ROWS RADER Oppslag og referanse Returnerer antall rader i en referanse
4090 RRI REALISERT.AVKASTNING Økonomi Returnerer en ekvivalent rentesats for veksten av en investering
4091 RSQ RKVADRAT Statistikk Returnerer kvadratet av produktmomentkorrelasjonskoeffisienten (Pearsons r)
4092 RTD RTD Oppslag og referanse Henter sanntidsdata fra et program som støtter COM-automatisering
4093 SEARCH,SEARCHB SØK og SØKB (funksjoner) Tekst Finner en tekstverdi inne i en annen (skiller ikke mellom store og små bokstaver)
4094 SEC SEC Matematikk og trigonometri Returnerer sekant for en vinkel
4095 SECH SECH Matematikk og trigonometri Returnerer hyperbolsk sekant for en vinkel
4096 SECOND SEKUND Dato og klokkeslett Konverterer et serienummer til et sekund
4097 SERIESSUM SUMMER.REKKE Matematikk og trigonometri Returnerer summen av en geometrisk rekke, basert på formelen
4098 SHEET ARK Informasjon Returnerer arknummeret til det refererte arket
4099 SHEETS ANTALL.ARK Informasjon Returnerer antall ark i en referanse
4100 SIGN FORTEGN Matematikk og trigonometri Returnerer fortegnet for et tall
4101 SIN SIN Matematikk og trigonometri Returnerer sinus til en gitt vinkel
4102 SINH SINH Matematikk og trigonometri Returnerer den hyperbolske sinus til et tall
4103 SKEW SKJEVFORDELING Statistikk Returnerer skjevheten i en fordeling
4104 SKEW.P SKJEVFORDELING.P Statistikk Returnerer skjevheten i en fordeling basert på en befolkning: karakteriserer fordelingen rundt dens middelverdi
4105 SLN LINAVS Økonomi Returnerer den lineære avskrivningen for et aktivum i én periode
4106 SLOPE STIGNINGSTALL Statistikk Returnerer stigningstallet for den lineære regresjonslinjen
4107 SMALL N.MINST Statistikk Returnerer den n-te minste verdien i et datasett
4108 SORT SORTER
eksempler
Dynamisk Matrise Sorterer valgt område
4109 SQL.REQUEST SQL.REQUEST Tilleggs- og automatiserings-funksjoner Kobler til en ekstern datakilde og kjører en spørring fra et regneark, returnerer deretter resultatet som en matrise uten behov for makroprogrammering
4110 SQRT ROT Matematikk og trigonometri Returnerer en positiv kvadratrot
4111 SQRTPI ROTPI Matematikk og trigonometri Returnerer kvadratroten av (tall * pi)
4112 STANDARDIZE NORMALISER Statistikk Returnerer en normalisert verdi
4113 STDEV STDAV Kompatibilitet Estimere standardavvik på grunnlag av et utvalg
4114 STDEV.P STDAV.P Statistikk Beregner standardavvik basert på hele populasjonen
4115 STDEV.S STDAV.S Statistikk Estimere standardavvik på grunnlag av et utvalg
4116 STDEVA STDAVVIKA Statistikk Estimerer standardavvik basert på et utvalg, inkludert tall, tekst og logiske verdier
4117 STDEVP STDAVP Kompatibilitet Beregner standardavvik basert på hele populasjonen
4118 STDEVPA STDAVVIKPA Statistikk Beregner standardavvik basert på hele populasjonen, inkludert tall, tekst og logiske verdier
4119 STEYX STANDARDFEIL Statistikk Returnerer standardfeilen for den predikerte y-verdien for hver x i regresjonen
4120 SUBSTITUTE BYTT.UT
eksempler
Tekst Bytter ut gammel tekst med ny tekst i en tekststreng
4121 SUBTOTAL DELSUM Matematikk og trigonometri Returnerer en delsum i en liste eller database
4122 SUM SUMMER Matematikk og trigonometri Legger sammen argumentene
4123 SUMIF SUMMERHVIS
eksempler
Matematikk og trigonometri Legger sammen cellene angitt ved et gitt vilkår
4124 SUMIFS SUMMER.HVIS.SETT
eksempler
Matematikk og trigonometri Legger sammen cellene i et område som oppfyller flere vilkår
4125 SUMPRODUCT SUMMERPRODUKT
eksempler
Matematikk og trigonometri Returnerer summen av produktene av tilsvarende matrisekomponenter
4126 SUMSQ SUMMERKVADRAT Matematikk og trigonometri Returnerer kvadratsummen av argumentene
4127 SUMX2MY2 SUMMERX2MY2 Matematikk og trigonometri Returnerer summen av differansen av kvadratene for tilsvarende verdier i to matriser
4128 SUMX2PY2 SUMMERX2PY2 Matematikk og trigonometri Returnerer summen av kvadratsummene for tilsvarende verdier i to matriser
4129 SUMXMY2 SUMMERXMY2 Matematikk og trigonometri Returnerer summen av kvadratene av differansen for tilsvarende verdier i to matriser
4130 SYD ÅRSAVS Økonomi Returnerer årsavskrivningen for et aktivum i en angitt periode
4131 T T Tekst Konverterer argumentene til tekst
4132 T.DIST T.FORDELING Statistikk Returnerer prosentpoengene (sannsynligheten) for Student t-fordelingen
4133 T.DIST.2T T.FORDELING.2T Statistikk Returnerer prosentpoengene (sannsynligheten) for Student t-fordelingen
4134 T.DIST.RT T.FORDELING.H Statistikk Returnerer en Student t-fordeling
4135 T.INV T.INV Statistikk Returnerer t-verdien av Student t-fordelingen som en funksjon for sannsynligheten og frihetsgradene
4136 T.INV.2T T.INV.2T Statistikk Returnerer den inverse Student t-fordelingen
4137 T.TEST T.TEST Statistikk Returnerer sannsynligheten assosiert med en Student t-test
4138 TAN TAN Matematikk og trigonometri Returnerer tangens for et tall
4139 TANH TANH Matematikk og trigonometri Returnerer den hyperbolske tangens for et tall
4140 TBILLEQ TBILLEKV Økonomi Returnerer den obligasjonsekvivalente avkastningen for en statsobligasjon
4141 TBILLPRICE TBILLPRIS Økonomi Returnerer prisen per pålydende kr 100 for en statsobligasjon
4142 TBILLYIELD TBILLAVKASTNING Økonomi Returnerer avkastningen til en statsobligasjon
4143 TDIST TFORDELING Kompatibilitet Returnerer en Student t-fordeling
4144 TEXT TEKST Tekst Formaterer et tall og konverterer det til tekst
4145 TEXTAFTER TEKSTETTER
eksempler
Tekst Deler celleinnholdet basert på skilletegn. Gir mulighet for tekstsøk fra høyre
4146 TEXTSPLIT TEKSTDELING Tekst Deler celleinnholdet i rader og kolonner basert på skilletegn
4147 TIME TID Dato og klokkeslett Returnerer serienummeret som svarer til et bestemt klokkeslett
4148 TIMEVALUE TIDSVERDI Dato og klokkeslett Konverterer et klokkeslett i tekstformat til et serienummer
4149 TINV TINV Kompatibilitet Returnerer den inverse Student t-fordelingen
4150 TODAY IDAG Dato og klokkeslett Returnerer serienummeret som svarer til dagens dato
4151 TRANSPOSE TRANSPONER Oppslag og referanse Returnerer transponeringen av en matrise
4152 TREND TREND Statistikk Returnerer verdier langs en lineær trend
4153 TRIM TRIMME Tekst Fjerner mellomrom fra tekst
4154 TRIMMEAN TRIMMET.GJENNOMSNITT Statistikk Returnerer den interne middelverdien til et datasett
4155 TRUE SANN Logikk Returnerer den logiske verdien SANN
4156 TRUNC AVKORT Matematikk og trigonometri Korter av et tall til et heltall
4157 TTEST TTEST Kompatibilitet Returnerer sannsynligheten assosiert med en Student t-test
4158 TYPE VERDITYPE Informasjon Returnerer et tall som indikerer datatypen til en verdi
4159 UNICHAR UNICODETEGN Tekst Returnerer Unicode-tegnet som den gitte numeriske verdien refererer til
4160 UNICODE UNICODE Tekst Returnerer tallet (kodepunktet) som tilsvarer det første tegnet i teksten
4161 UNIQUE UNIK
eksempler
Dynamisk Matrise Returnerer unike elementer fra et område
4162 UPPER STORE Tekst Konverterer tekst til store bokstaver
4163 VALUE VERDI Tekst Konverterer et tekstargument til et tall
4164 VAR VARIANS Kompatibilitet Estimerer varians basert på et utvalg
4165 VAR.P VARIANS.P Statistikk Beregner varians basert på hele populasjonen
4166 VAR.S VARIANS.S Statistikk Estimerer varians basert på et utvalg
4167 VARA VARIANSA Statistikk Estimerer varians basert på et utvalg, inkludert tall, tekst og logiske verdier
4168 VARP VARIANSP Kompatibilitet Beregner varians basert på hele populasjonen
4169 VARPA VARIANSPA Statistikk Beregner varians basert på hele populasjonen, inkludert tall, tekst og logiske verdier
4170 VDB VERDIAVS Økonomi Returnerer avskrivningen for et aktivum i en angitt periode eller delperiode, ved hjelp av degressiv avskrivning
4171 VLOOKUP FINN.RAD
eksempler
Oppslag og referanse Leter i den første kolonnen i en matrise og flytter bortover raden for å returnere verdien til en celle
4172 VSTACK VSTAKK Slår sammen uavhengige vertikale områder til ett sammenhengende område
4173 WEBSERVICE NETTJENESTE Web Returnerer data fra en nettjeneste.
4174 WEEKDAY UKEDAG Dato og klokkeslett Konverterer et serienummer til en ukedag
4175 WEEKNUM UKENR
eksempler
Dato og klokkeslett Konverterer et serienummer til et tall som representerer hvilket nummer uken har i et år
4176 WEIBULL WEIBULL.FORDELING Kompatibilitet Beregner varians basert på hele populasjonen, inkludert tall, tekst og logiske verdier
4177 WEIBULL.DIST WEIBULL.DIST.N Statistikk Returnerer Weibull-fordelingen
4178 WORKDAY ARBEIDSDAG Dato og klokkeslett Returnerer serienummeret som svarer til datoen før eller etter et angitt antall arbeidsdager
4179 WORKDAY.INTL ARBEIDSDAG.INTL Dato og klokkeslett Returnerer serienummeret til datoen før eller etter et angitt antall arbeidsdager ved hjelp av parametere for å indikere hvilke og hvor mange dager som er helgedager
4180 XIRR XIR Økonomi Returnerer internrenten for en serie kontantstrømmer som ikke nødvendigvis er periodiske
4181 XLOOKUP XOPPSLAG
eksempler
Oppslag og referanse Slår opp i en tabell i en eller flere kolonner og returnerer en eller flere kolonner. Matrisefunksjon
4182 XNPV XNNV Økonomi Returnerer netto nåverdi for en serie kontantstrømmer som ikke nødvendigvis er periodiske
4183 XOR EKSKLUSIVELLER Logikk Returnerer en logisk eksklusiv ELLER av alle argumentene.
4184 YEAR ÅR Dato og klokkeslett Konverterer et serienummer til et år
4185 YEARFRAC ÅRDEL Dato og klokkeslett Returnerer brøkdelen for året, som svarer til antall hele dager mellom startdato og sluttdato
4186 YIELD AVKAST Økonomi Returnerer avkastningen på et verdipapir som betaler periodisk rente
4187 YIELDDISC AVKAST.DISKONTERT Økonomi Returnerer årlig avkastning for et diskontert verdipapir, for eksempel en statskasseveksel
4188 YIELDMAT AVKAST.FORFALL Økonomi Returnerer den årlige avkastningen for et verdipapir som betaler rente ved forfallsdato
4189 Z.TEST Z.TEST Statistikk Returnerer den ensidige sannsynlighetsverdien for en z-test
4190 ZTEST ZTEST Kompatibilitet Returnerer den ensidige sannsynlighetsverdien for en z-test
Engelsk Norsk Kategori Beskrivelse