Norsk Excel: Oversikt over Excel funksjoner på Engelsk og Norsk

with Ingen kommentarer

Excel funksjoner på Engelsk og Norsk

Funksjoner på Engelsk og Norsk kommer vi ikke utenom. Microsoft har valgt å gi alle formler i Excel forskjellige navn på forskjellige språk, og det kan jo gi aldeles grå hår når du har funnet en knalloppskrift på nettet som er helt ubrukelig i Norsk Excel.

Så her finner du en oversikt over Excel funksjoner på engelsk og norsk.

Du kan søke i listen under, eller laste ned regnearket nederst i artikkelen.

Excel 2013 funksjoner på Engelsk og Norsk

Vi har også laget en generell rutine for å oversette engelske formler til språket du bruker i Excel. Den fungerer altså like bra om du bruker Norsk, Svensk, Dansk eller Urdu. Du finner den her.

Oversikt over Excel funksjoner på Engelsk og Norsk

 

EngelskNorskKategoriBeskrivelse
DAVERAGEDGJENNOMSNITTDatabaseReturnerer gjennomsnittet av merkede databaseposter
DCOUNTDANTALLDatabaseTeller celler som inneholder tall i en database
DCOUNTADANTALLADatabaseTeller celler som ikke er tomme i en database
DGETDHENTDatabaseTrekker ut fra en database en post som oppfyller angitte vilkår
DMAXDSTØRSTDatabaseReturnerer maksimumsverdien fra merkede databaseposter
DMINDMINDatabaseReturnerer minimumsverdien fra merkede databaseposter
DPRODUCTDPRODUKTDatabaseMultipliserer verdiene i et bestemt felt med poster som oppfyller vilkårene i en database
DSTDEVDSTDAVDatabaseEstimerer standardavviket basert på et utvalg av merkede databaseposter
DSTDEVPDSTAVPDatabaseBeregner standardavviket basert på at merkede databaseposter utgjør hele populasjonen
DSUMDSUMMERDatabaseLegger til tallene i feltkolonnen med poster, i databasen som oppfyller vilkårene
DVARDVARIANSDatabaseEstimerer variansen basert på et utvalg av merkede databaseposter
DVARPDVARIANSPDatabaseBeregner variansen basert på at merkede databaseposter utgjør hele populasjonen
DATEDATODato og klokkeslettReturnerer serienummeret som svarer til en bestemt dato
DATEVALUEDATOVERDIDato og klokkeslettKonverterer en dato med tekstformat til et serienummer
DAYDAGDato og klokkeslettKonverterer et serienummer til en dag i måneden
DAYSDAGERDato og klokkeslettReturnerer antall dager mellom to datoer
DAYS360DAGER360Dato og klokkeslettBeregner antall dager mellom to datoer basert på et år med 360 dager
EDATEDAG.ETTERDato og klokkeslettReturnerer serienummeret som svarer til datoen som er det indikerte antall måneder før eller etter startdatoen
EOMONTHMÅNEDSSLUTTDato og klokkeslettReturnerer serienummeret som svarer til siste dag i måneden, før eller etter et angitt antall måneder
HOURTIMEDato og klokkeslettKonverterer et serienummer til en time
ISOWEEKNUMISOUKENRDato og klokkeslettReturnerer ISO-ukenummeret i året for en gitt dato
MINUTEMINUTTDato og klokkeslettKonverterer et serienummer til et minutt
MONTHMÅNEDDato og klokkeslettKonverterer et serienummer til en måned
NETWORKDAYSNETT.ARBEIDSDAGERDato og klokkeslettReturnerer antall hele arbeidsdager mellom to datoer
NETWORKDAYS.INTLNETT.ARBEIDSDAGER
.INTL
Dato og klokkeslettReturnerer antall hele arbeidsdager mellom to dager ved å bruke parametere til å angi hvilke og hvor mange dager som er fridager
NOWDato og klokkeslettReturnerer serienummeret som svarer til gjeldende dato og klokkeslett
SECONDSEKUNDDato og klokkeslettKonverterer et serienummer til et sekund
TIMETIDDato og klokkeslettReturnerer serienummeret som svarer til et bestemt klokkeslett
TIMEVALUETIDSVERDIDato og klokkeslettKonverterer et klokkeslett i tekstformat til et serienummer
TODAYIDAGDato og klokkeslettReturnerer serienummeret som svarer til dagens dato
WEEKDAYUKEDAGDato og klokkeslettKonverterer et serienummer til en ukedag
WEEKNUMUKENRDato og klokkeslettKonverterer et serienummer til et tall som representerer hvilket nummer uken har i et år
WORKDAYARBEIDSDAGDato og klokkeslettReturnerer serienummeret som svarer til datoen før eller etter et angitt antall arbeidsdager
WORKDAY.INTLARBEIDSDAG.INTLDato og klokkeslettReturnerer serienummeret til datoen før eller etter et angitt antall arbeidsdager ved hjelp av parametere for å indikere hvilke og hvor mange dager som er helgedager
YEARÅRDato og klokkeslettKonverterer et serienummer til et år
YEARFRACÅRDELDato og klokkeslettReturnerer brøkdelen for året, som svarer til antall hele dager mellom startdato og sluttdato
CELLCELLEInformasjonReturnerer informasjon om formatering, plassering eller innholdet til en celle
ERROR.TYPEFEIL.TYPEInformasjonReturnerer et tall som svarer til en feiltype
INFOINFOInformasjonReturnerer informasjon om gjeldende operativmiljø
ISBLANKERTOMInformasjonReturnerer SANN hvis verdien er tom
ISERRERFInformasjonReturnerer SANN hvis verdien er en hvilken som helst annen feilverdi enn #I/T
ISERRORERFEILInformasjonReturnerer SANN hvis verdien er en hvilken som helst feilverdi
ISEVENERPARTALLInformasjonReturnerer SANN hvis tallet er et partall
ISFORMULAERFORMELInformasjonReturnerer SANN hvis det er en referanse til en celle som inneholder en formel
ISLOGICALERLOGISKInformasjonReturnerer SANN hvis verdien er en logisk verdi
ISNAERITInformasjonReturnerer SANN hvis verdien er feilverdien #I/T
ISNONTEXTERIKKETEKSTInformasjonReturnerer SANN hvis verdien ikke er tekst
ISNUMBERERTALLInformasjonReturnerer SANN hvis verdien er et tall
ISODDERODDETALLInformasjonReturnerer SANN hvis tallet er et oddetall
ISREFERREFInformasjonReturnerer SANN hvis verdien er en referanse
ISTEXTERTEKSTInformasjonReturnerer SANN hvis verdien er tekst
NNInformasjonReturnerer en verdi som er konvertert til et tall
NAITInformasjonReturnerer feilverdien #I/T
SHEETARKInformasjonReturnerer arknummeret til det refererte arket
SHEETSANTALL.ARKInformasjonReturnerer antall ark i en referanse
TYPEVERDITYPEInformasjonReturnerer et tall som indikerer datatypen til en verdi
BETADISTBETA.FORDELINGKompatibilitetReturnerer den kumulative betafordelingsfunksjonen
BETAINVINVERS.BETA.FORDELINGKompatibilitetReturnerer den inverse verdien til fordelingsfunksjonen for en angitt betafordeling
BINOMDISTBINOM.FORDELINGKompatibilitetReturnerer den individuelle binomiske sannsynlighetsfordelingen
CHIDISTKJI.FORDELINGKompatibilitetReturnerer den ensidige sannsynligheten for en kjikvadrert fordeling
CHIINVINVERS.KJI.FORDELINGKompatibilitetReturnerer den inverse av den ensidige sannsynligheten for den kjikvadrerte fordelingen
CHITESTKJI.TESTKompatibilitetUtfører testen for uavhengighet
CONFIDENCEKONFIDENSKompatibilitetReturnerer konfidensintervallet til gjennomsnittet for en populasjon
COVARKOVARIANSKompatibilitetReturnerer kovariansen, gjennomsnittet av produktene av parvise avvik
CRITBINOMGRENSE.BINOMKompatibilitetReturnerer den minste verdien der den kumulative binomiske fordelingen er mindre enn eller lik en vilkårsverdi
EXPONDISTEKSP.FORDELINGKompatibilitetReturnerer eksponentialfordelingen
FDISTFFORDELINGKompatibilitetReturnerer F-sannsynlighetsfordelingen
FTESTFTESTKompatibilitet
GAMMADISTGAMMAFORDELINGKompatibilitetReturnerer gammafordelingen
GAMMAINVGAMMAINVKompatibilitetReturnerer den inverse av den gammakumulative fordelingen
HYPGEOMDISTHYPGEOM.FORDELINGKompatibilitetReturnerer den hypergeometriske fordelingen
LOGINVLOGINVKompatibilitetReturnerer den inverse lognormale kumulative fordelingen
LOGNORMDISTLOGNORMFORDKompatibilitetReturnerer den kumulative lognormale fordelingen
MODEMODUSKompatibilitetReturnerer den vanligste verdien i et datasett
NEGBINOMDISTNEGBINOM.FORDELINGKompatibilitetReturnerer den negative binomiske fordelingen
NORMDISTNORMALFORDELINGKompatibilitetReturnerer den kumulative normalfordelingen
NORM.INVNORM.INVKompatibilitetReturnerer den inverse kumulative normalfordelingen
NORMSDISTNORMSFORDELINGKompatibilitetReturnerer standard kumulativ normalfordeling
NORMSINVNORMSINVKompatibilitetReturnerer den inverse av den kumulative standard normalfordelingen
PERCENTILEPERSENTILKompatibilitetReturnerer den n-te persentil av verdiene i et område
PERCENTRANKPROSENTDELKompatibilitetReturnerer prosentrangeringen av en verdi i et datasett
POISSONPOISSONKompatibilitetReturnerer Poissons sannsynlighetsfordeling
QUARTILEKVARTILKompatibilitetReturnerer kvartilen til et datasett
RANKRANGKompatibilitetReturnerer rangeringen av et tall, eller plassen tallet har i en rekke
STDEVSTDAVKompatibilitetEstimere standardavvik på grunnlag av et utvalg
STDEVPSTDAVPKompatibilitetBeregner standardavvik basert på hele populasjonen
TDISTTFORDELINGKompatibilitetReturnerer en Student t-fordeling
TINVTINVKompatibilitetReturnerer den inverse Student t-fordelingen
TTESTTTESTKompatibilitetReturnerer sannsynligheten assosiert med en Student t-test
VARVARIANSKompatibilitetEstimerer varians basert på et utvalg
VARPVARIANSPKompatibilitetBeregner varians basert på hele populasjonen
WEIBULLWEIBULL.FORDELINGKompatibilitetBeregner varians basert på hele populasjonen, inkludert tall, tekst og logiske verdier
ZTESTZTESTKompatibilitetReturnerer den ensidige sannsynlighetsverdien for en z-test
CUBEKPIMEMBERKUBEKPIMEDLEMKubefunksjonerReturnerer navnet, egenskapen og målet for en viktig ytelsesindikator (KPI), og viser navnet og egenskapen i cellen. En KPI er en målbar enhet, for eksempel månedlig bruttoinntjening eller kvartalsvis
CUBEMEMBERKUBEMEDLEMKubefunksjonerReturnerer et medlem eller en tuppel i et kubehierarki. Brukes til å validere at medlemmet eller tuppelen finnes i kuben.
CUBEMEMBERPROPERTYKUBEMEDLEMEGENSKAPKubefunksjonerReturnerer verdien til en medlemsegenskap i kuben. Brukes til å validere at et medlemsnavn finnes i kuben, og til å returnere den angitte egenskapen for dette medlemmet.
CUBERANKEDMEMBERKUBERANGERTMEDLEMKubefunksjonereturnerer det n-te, eller rangerte, medlemmet i et sett. Brukes til å returnere ett eller flere elementer i et sett, for eksempel de 10 beste studentene.
CUBESETKUBESETTKubefunksjonerDefinerer et beregnet sett av medlemmer eller tuppeler ved å sende et settuttrykk til kuben på serveren, noe som oppretter settet og deretter returnerer dette settet til Microsoft Office Excel.
CUBESETCOUNTKUBESETTANTALLKubefunksjonerReturnerer antallet elementer i et sett.
CUBEVALUEKUBEVERDIKubefunksjonerReturnerer en aggregert verdi fra en kube.
ANDOGLogikkReturnerer SANN hvis alle argumentene er lik SANN
FALSEUSANNLogikkReturnerer den logiske verdien USANN
IFHVIS
eksempler
LogikkAngir en logisk test som skal utføres
IFERRORHVISFEIL
eksempler
LogikkReturnerer en verdi du angir hvis en formel evaluerer til en feil. Ellers returnerer den resultatet av formelen.
IFNAHVIS.ITLogikkReturnerer verdien du angir hvis uttrykket løses til #I/T. Hvis ikke returneres resultatet av uttrykket
NOTIKKELogikkReverserer logikken til argumentet
ORELLERLogikkReturnerer SANN hvis ett eller flere argumenter er lik SANN
TRUESANNLogikkReturnerer den logiske verdien SANN
XOREKSKLUSIVELLERLogikkReturnerer en logisk eksklusiv ELLER av alle argumentene.
ABSABSMatematikk og trigonometriReturnerer absoluttverdien til et tall
ACOSARCCOSMatematikk og trigonometriReturnerer arcus cosinus til et tall
ACOSHARCCOSHMatematikk og trigonometriReturnerer den inverse hyperbolske cosinus til et tall
ACOTACOTMatematikk og trigonometriReturnerer arccotangent for et tall
ACOTHACOTHMatematikk og trigonometriReturnerer hyperbolsk arccotangent for et tall
AGGREGATEMENGDEMatematikk og trigonometriReturnerer en mengde i en liste eller database
ARABICARABISKMatematikk og trigonometriKonverterer et romertall til et vanlig tall, som et tall.
ASINARCSINMatematikk og trigonometriReturnerer arcus sinus til et tall
ASINHARCSINHMatematikk og trigonometriReturnerer den inverse hyperbolske sinus til et tall
ATANARCTANMatematikk og trigonometriReturnerer arcus tangens til et tall
ATAN2ARCTAN2Matematikk og trigonometriReturnerer arcus tangens fra x- og y-koordinater
ATANHARCTANHMatematikk og trigonometriReturnerer den inverse hyperbolske tangens til et tall
BASEGRUNNTALLMatematikk og trigonometriKonverterer et tall til en tekstrepresentasjon med den angitte grunntallet
CEILINGAVRUND.GJELDENDE
.MULTIPLUM
Matematikk og trigonometriRunder av et tall til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum
CEILING.MATHAVRUND.GJELDENDE
.MULTIPLUM
.OPP.MATEMATISK
Matematikk og trigonometriRunder av et tall oppover til nærmeste heltall eller nærmeste signifikante multiplum.
CEILING.PRECISEAVRUND.GJELDENDE
.MULTIPLUM.PRESIS
Matematikk og trigonometriAvrunder et tall til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum. Tallet avrundes opp uavhengig av tallets fortegn.
COMBINKOMBINASJONMatematikk og trigonometriReturnerer antall kombinasjoner for ett gitt antall objekter
COMBINAKOMBINASJONAMatematikk og trigonometriReturnerer antall kombinasjoner med repetisjoner for et gitt antall elementer
COSCOSMatematikk og trigonometriReturnerer cosinus til et tall
COSHCOSHMatematikk og trigonometriReturnerer den hyperbolske cosinus til et tall
COTCOTMatematikk og trigonometriReturnerer den hyperbolske cosinus til et tall
COTHCOTHMatematikk og trigonometriReturnerer cotangensen til en vinkel
CSCCSCMatematikk og trigonometriReturnerer cosekant for en vinkel
CSCHCSCHMatematikk og trigonometriReturnerer den hyperbolske cosecansen til en vinkel
DECIMALDESIMALMatematikk og trigonometriKonverterer en tekstrepresentasjon av et tall med et angitt grunntall, til et desimaltall
DEGREESGRADERMatematikk og trigonometriKonverterer radianer til grader
EVENAVRUND.TIL.PARTALLMatematikk og trigonometriRunder av et tall oppover til nærmeste heltall som er et partall
EXPEKSPMatematikk og trigonometriReturnerer eopphøyd i en angitt potens
FACTFAKULTETMatematikk og trigonometriReturnerer fakultet til et tall
FACTDOUBLEDOBBELFAKTMatematikk og trigonometriReturnerer et talls doble fakultet
FLOORAVRUND.GJELDENDE
.MULTIPLUM.NED
Matematikk og trigonometriAvrunder et tall nedover, mot null
FLOOR.MATHAVRUND.GJELDENDE
.MULTIPLUM.NED
.MATEMATISK
Matematikk og trigonometriAvrunder et tall ned til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum
FLOOR.PRECISEAVRUND.GJELDENDE
.MULTIPLUM.NED
.PRESIS
Matematikk og trigonometriAvrunder et tall til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum. Tallet avrundes opp uavhengig av tallets fortegn.
GCDSFFMatematikk og trigonometriReturnerer høyeste felles divisor
INTHELTALLMatematikk og trigonometriAvrunder et tall nedover til nærmeste heltall
ISO.CEILINGISO.AVRUND.GJELDENDE
.MULTIPLUM
Matematikk og trigonometriReturnerer et tall som er avrundet opp til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum.
LCMMFMMatematikk og trigonometriReturnerer minste felles multiplum
LNLNMatematikk og trigonometriReturnerer den naturlige logaritmen til et tall
LOGLOGMatematikk og trigonometriReturnerer logaritmen for et tall til et angitt grunntall
LOG10LOG10Matematikk og trigonometriReturnerer logaritmen med grunntall 10 for et tall
MDETERMMDETERMMatematikk og trigonometriReturnerer matrisedeterminanten til en matrise
MINVERSEMINVERSMatematikk og trigonometriReturnerer den inverse matrisen til en matrise
MMULTMMULTMatematikk og trigonometriReturnerer matriseproduktet av to matriser
MODRESTMatematikk og trigonometriReturnerer resten fra en divisjon
MROUNDMRUNDMatematikk og trigonometriReturnerer et tall avrundet til det ønskede multiplum
MULTINOMIALMULTINOMINELLMatematikk og trigonometriReturnerer det multinominelle for et sett med tall
MUNITMENHETMatematikk og trigonometriReturnerer enhetsmatrisen for angitt dimensjon
ODDAVRUND.TIL.ODDETALLMatematikk og trigonometriRunder av et tall oppover til nærmeste heltall som er et oddetall
PIPIMatematikk og trigonometriReturnerer verdien av pi
POWEROPPHØYD.IMatematikk og trigonometriReturnerer resultatet av et tall opphøyd i en potens
PRODUCTPRODUKTMatematikk og trigonometriMultipliserer argumentene
QUOTIENTKVOTIENTMatematikk og trigonometriReturnerer heltallsdelen av en divisjon
RADIANSRADIANERMatematikk og trigonometriKonverterer grader til radianer
RANDTILFELDIGMatematikk og trigonometriReturnerer et tilfeldig tall mellom 0 og 1
RANDBETWEENTILFELDIGMELLOMMatematikk og trigonometriReturnerer et tilfeldig tall innenfor et angitt område
ROMANROMERTALLMatematikk og trigonometriKonverterer vanlige tall til romertall, som tekst
ROUNDAVRUNDMatematikk og trigonometriAvrunder et tall til et angitt antall sifre
ROUNDDOWNAVRUND.NEDMatematikk og trigonometriAvrunder et tall nedover, mot null
ROUNDUPAVRUND.OPPMatematikk og trigonometriRunder av et tall oppover, bort fra null
SECSECMatematikk og trigonometriReturnerer sekant for en vinkel
SECHSECHMatematikk og trigonometriReturnerer hyperbolsk sekant for en vinkel
SERIESSUMSUMMER.REKKEMatematikk og trigonometriReturnerer summen av en geometrisk rekke, basert på formelen
SIGNFORTEGNMatematikk og trigonometriReturnerer fortegnet for et tall
SINSINMatematikk og trigonometriReturnerer sinus til en gitt vinkel
SINHSINHMatematikk og trigonometriReturnerer den hyperbolske sinus til et tall
SQRTROTMatematikk og trigonometriReturnerer en positiv kvadratrot
SQRTPIROTPIMatematikk og trigonometriReturnerer kvadratroten av (tall * pi)
SUBTOTALDELSUMMatematikk og trigonometriReturnerer en delsum i en liste eller database
SUMSUMMERMatematikk og trigonometriLegger sammen argumentene
SUMIFSUMMERHVISMatematikk og trigonometriLegger sammen cellene angitt ved et gitt vilkår
SUMIFSSUMMER.HVIS.SETT
eksempler
Matematikk og trigonometriLegger sammen cellene i et område som oppfyller flere vilkår
SUMPRODUCTSUMMERPRODUKT
eksempler
Matematikk og trigonometriReturnerer summen av produktene av tilsvarende matrisekomponenter
SUMSQSUMMERKVADRATMatematikk og trigonometriReturnerer kvadratsummen av argumentene
SUMX2MY2SUMMERX2MY2Matematikk og trigonometriReturnerer summen av differansen av kvadratene for tilsvarende verdier i to matriser
SUMX2PY2SUMMERX2PY2Matematikk og trigonometriReturnerer summen av kvadratsummene for tilsvarende verdier i to matriser
SUMXMY2SUMMERXMY2Matematikk og trigonometriReturnerer summen av kvadratene av differansen for tilsvarende verdier i to matriser
TANTANMatematikk og trigonometriReturnerer tangens for et tall
TANHTANHMatematikk og trigonometriReturnerer den hyperbolske tangens for et tall
TRUNCAVKORTMatematikk og trigonometriKorter av et tall til et heltall
ADDRESSADRESSEOppslag og referanseReturnerer en referanse som tekst til en enkelt celle i et regneark
AREASOMRÅDEROppslag og referanseReturnerer antall områder i en referanse
CHOOSEVELGOppslag og referanseVelger en verdi fra en liste med verdier
COLUMNKOLONNEOppslag og referanseReturnerer kolonnenummeret for en referanse
COLUMNSKOLONNEROppslag og referanseReturnerer antall kolonner i en referanse
FORMULATEXTFORMELTEKSTOppslag og referanseReturnerer formelen på angitt referanse som tekst
HLOOKUPFINN.KOLONNEOppslag og referanseLeter i den øverste raden i en matrise og returnerer verdien for den angitte cellen.
HYPERLINKHYPERKOBLINGOppslag og referanseOppretter en snarvei eller et hopp som åpner et dokument som er lagret på en nettverksserver, et intranett eller Internett
INDEXINDEKS
eksempler
Oppslag og referanseBruker en indeks til å velge en verdi fra en referanse eller matrise
INDIRECTINDIREKTEOppslag og referanseReturnerer en referanse angitt av en tekstverdi
LOOKUPSLÅ.OPPOppslag og referanseSlår opp verdier i en vektor eller matrise
MATCHSAMMENLIGNE
eksempler
Oppslag og referanseSlår opp verdier i en referanse eller matrise
OFFSETFORSKYVNINGOppslag og referanseReturnerer en referanseforskyvning fra en gitt referanse
ROWRADOppslag og referanseReturnerer radnummeret for en referanse
ROWSRADEROppslag og referanseReturnerer antall rader i en referanse
RTDRTDOppslag og referanseHenter sanntidsdata fra et program som støtter COM-automatisering
TRANSPOSETRANSPONEROppslag og referanseReturnerer transponeringen av en matrise
VLOOKUPFINN.RAD
eksempler
Oppslag og referanseLeter i den første kolonnen i en matrise og flytter bortover raden for å returnere verdien til en celle
AVEDEVGJENNOMSNITTSAVVIKStatistikkReturnerer datapunktenes gjennomsnittlige absoluttavvik fra medianen
AVERAGEGJENNOMSNITTStatistikkReturnerer gjennomsnittet for argumentene
AVERAGEAGJENNOMSNITTAStatistikkReturnerer gjennomsnittet for argumentene, inkludert tall, tekst og logiske verdier
AVERAGEIFGJENNOMSNITTHVISStatistikkReturnerer gjennomsnittet (aritmetisk gjennomsnitt) av alle cellene i et område som oppfyller et bestemt vilkår
AVERAGEIFSGJENNOMSNITT.HVIS.SETTStatistikkReturnerer gjennomsnittet (aritmetisk median) av alle celler som oppfyller flere vilkår.
BETADISTBETA.FORDELINGStatistikkReturnerer den kumulative betafordelingsfunksjonen
BETA.INVBETA.INVStatistikkReturnerer den inverse verdien til fordelingsfunksjonen for en angitt betafordeling
BINOMDISTBINOM.FORDELINGStatistikkReturnerer den individuelle binomiske sannsynlighetsfordelingen
BINOM.DIST.RANGEBINOM.FORDELING.OMRÅDEStatistikkReturnerer sannsynligheten for et prøveresultat ved hjelp av en binomisk fordeling
BINOM.INVBINOM.INVStatistikkReturnerer den minste verdien der den kumulative binomiske fordelingen er mindre enn eller lik en vilkårsverdi
CHISQ.DISTKJIKVADRAT
.FORDELING
StatistikkReturnerer den kumulative betafunksjonen for sannsynlig tetthet
CHISQ.DIST.RTKJIKVADRAT
.FORDELING.H
StatistikkReturnerer den ensidige sannsynligheten for en kjikvadrert fordeling
CHISQ.INVKJIKVADRAT.INVStatistikkReturnerer den kumulative betafunksjonen for sannsynlig tetthet
CHISQ.INV.RTKJIKVADRAT.INV.HStatistikkReturnerer den inverse av den ensidige sannsynligheten for den kjikvadrerte fordelingen
CHISQ.TESTKJIKVADRAT.TESTStatistikkUtfører testen for uavhengighet
CONFIDENCE.NORMKONFIDENS.NORMStatistikkReturnerer konfidensintervallet til gjennomsnittet for en populasjon
CONFIDENCE.TKONFIDENS.TStatistikkReturnerer konfidensintervallet for et populasjonsgjennomsnitt, ved hjelp av en Student T-fordeling
CORRELKORRELASJONStatistikkReturnerer korrelasjonskoeffisienten mellom to datasett
COUNTANTALLStatistikkTeller hvor mange tall som er i argumentlisten
COUNTAANTALLAStatistikkTeller hvor mange verdier som er i argumentlisten
COUNTBLANKTELLBLANKEStatistikkTeller antall tomme celler i et område.
COUNTIFANTALL.HVISStatistikkTeller antall celler i et område som oppfyller gitte vilkår
COUNTIFSANTALL.HVIS.SETTStatistikkTeller antallet ikke-tomme celler i et område som oppfyller flere vilkår
COVARIANCE.PKOVARIANS.PStatistikkReturnerer kovariansen, gjennomsnittet av produktene av parvise avvik
COVARIANCE.SKOVARIANS.SStatistikkReturnerer utvalgets kovarians, som er gjennomsnittet av produktene av avvikene for hvert datapunktpar i to datasett
DEVSQAVVIK.KVADRERTStatistikkReturnerer summen av kvadrerte avvik
EXPONDISTEKSP.FORDELINGStatistikkReturnerer eksponentialfordelingen
F.DISTF.FORDELINGStatistikkReturnerer F-sannsynlighetsfordelingen
F.DIST.RTF.FORDELING.HStatistikkReturnerer F-sannsynlighetsfordelingen
F.INVF.INVStatistikkReturnerer den inverse av den sannsynlige F-fordelingen
F.INV.RTF.INV.HStatistikkReturnerer den inverse av den sannsynlige F-fordelingen
FINVFFORDELING.INVERSStatistikkReturnerer den inverse av den sannsynlige F-fordelingen
FISHERFISHERStatistikkReturnerer Fisher-transformasjonen
FISHERINVFISHERINVStatistikkReturnerer den inverse av Fisher-transformasjonen
FORECASTPROGNOSEStatistikkReturnerer en verdi langs en lineær trend
FREQUENCYFREKVENSStatistikkReturnerer en frekvensdistribusjon som en loddrett matrise
F.TESTF.TESTStatistikkReturnerer resultatet av en F-test
GAMMAGAMMAStatistikkReturnerer verdien for Gamma-funksjonen
GAMMA.DISTGAMMA.FORDELINGStatistikkReturnerer gammafordelingen
GAMMA.INVGAMMA.INVStatistikkReturnerer den inverse av den gammakumulative fordelingen
GAMMALNGAMMALNStatistikkReturnerer den naturlige logaritmen av gammafunksjonen, Γ (x)
GAMMALN.PRECISEGAMMALN.PRESISStatistikkReturnerer den naturlige logaritmen av gammafunksjonen, Γ (x)
GAUSSGAUSSStatistikkReturnerer 0,5 mindre enn standard kumulativ normalfordeling
GEOMEANGJENNOMSNITT
.GEOMETRISK
StatistikkReturnerer den geometriske middelverdien
GROWTHVEKSTStatistikkReturnerer verdier langs en eksponentiell trend
HARMEANGJENNOMSNITT.HARMONISKStatistikkReturnerer den harmoniske middelverdien
HYPGEOMDISTHYPGEOM.FORDELINGStatistikkReturnerer den hypergeometriske fordelingen
INTERCEPTSKJÆRINGSPUNKTStatistikkReturnerer skjæringspunktet til den lineære regresjonslinjen
KURTKURTStatistikkReturnerer kurtosen til et datasett
LARGEN.STØRSTStatistikkReturnerer den n-te største verdien i et datasett
LINESTRETTLINJEStatistikkReturnerer parameterne til en lineær trend
LOGESTKURVEStatistikkReturnerer parameterne til en eksponentiell trend
LOGNORM.DISTLOGNORM.FORDELINGStatistikkReturnerer den kumulative lognormale fordelingen
LOGNORM.INVLOGNORM.INVStatistikkReturnerer den inverse lognormale kumulative fordelingen
MAXSTØRSTStatistikkReturnerer maksimumsverdien i en argumentliste
MAXAMAKSAStatistikkReturnerer maksimumsverdien i en argumentliste, inkludert tall, tekst og logiske verdier
MEDIANMEDIANStatistikkReturnerer medianen til tallene som er gitt
MINMINStatistikkReturnerer minimumsverdien i en argumentliste
MINAMINAStatistikkReturnerer den minste verdien i en argumentliste, inkludert tall, tekst og logiske verdier
MODE.MULTMODUS.MULTStatistikkReturnerer en vertikal matrise av verdien som forekommer hyppigst, eller gjentatte verdier i en matrise eller et dataområde
MODE.SNGLMODUS.SNGLStatistikkReturnerer den vanligste verdien i et datasett
NEGBINOMDISTNEGBINOM.FORDELINGStatistikkReturnerer den negative binomiske fordelingen
NORM.DISTNORM.FORDELINGStatistikkReturnerer den kumulative normalfordelingen
NORMINVNORMINVStatistikkReturnerer den inverse kumulative normalfordelingen
NORM.S.DISTNORM.S.FORDELINGStatistikkReturnerer standard kumulativ normalfordeling
NORM.S.INVNORM.S.INVStatistikkReturnerer den inverse av den kumulative standard normalfordelingen
PEARSONPEARSONStatistikkReturnerer produktmomentkorrelasjonskoeffisienten, Pearson
PERCENTILE.EXCPERSENTIL.EKSStatistikkReturnerer det n-te persentilet av verdiene i et område, der n er i området 0..1, eksklusiv
PERCENTILE.INCPERSENTIL.INKStatistikkReturnerer den n-te persentil av verdiene i et område
PERCENTRANK.EXCPROSENTDEL.EKSStatistikkReturnerer prosentdelen til en verdi (0..1, eksklusiv) i et datasett
PERCENTRANK.INCPROSENTDEL.INKStatistikkReturnerer prosentrangeringen av en verdi i et datasett
PERMUTPERMUTERStatistikkReturnerer antall permutasjoner for et gitt antall objekter
PERMUTATIONAPERMUTASJONAStatistikkReturnerer antallet permutasjoner for et gitt antall objekter (med repetisjoner) som kan velges fra det totale antallet objekter
PHIPHIStatistikkReturnerer verdien av tetthetsfunksjonen for en standard normalfordeling
POISSON.DISTPOISSON.FORDELINGStatistikkReturnerer Poissons sannsynlighetsfordeling
PROBSANNSYNLIGStatistikkReturnerer sannsynligheten for at verdier i et område ligger mellom to grenser
QUARTILE.EXCKVARTIL.EKSStatistikkReturnerer kvartilen av datasettet, basert på persentilverdiene fra 0..1, eksklusiv
QUARTILE.INCKVARTIL.INKStatistikkReturnerer kvartilen til et datasett
RANK.AVGRANG.GJSNStatistikkReturnerer rangeringen av et tall, eller plassen tallet har i en rekke
RANK.EQRANG.EKVStatistikkReturnerer rangeringen av et tall, eller plassen tallet har i en rekke
RSQRKVADRATStatistikkReturnerer kvadratet av produktmomentkorrelasjonskoeffisienten (Pearsons r)
SKEWSKJEVFORDELINGStatistikkReturnerer skjevheten i en fordeling
SKEW.PSKJEVFORDELING.PStatistikkReturnerer skjevheten i en fordeling basert på en befolkning: karakteriserer fordelingen rundt dens middelverdi
SLOPESTIGNINGSTALLStatistikkReturnerer stigningstallet for den lineære regresjonslinjen
SMALLN.MINSTStatistikkReturnerer den n-te minste verdien i et datasett
STANDARDIZENORMALISERStatistikkReturnerer en normalisert verdi
STDEV.PSTDAV.PStatistikkBeregner standardavvik basert på hele populasjonen
STDEV.SSTDAV.SStatistikkEstimere standardavvik på grunnlag av et utvalg
STDEVASTDAVVIKAStatistikkEstimerer standardavvik basert på et utvalg, inkludert tall, tekst og logiske verdier
STDEVPASTDAVVIKPAStatistikkBeregner standardavvik basert på hele populasjonen, inkludert tall, tekst og logiske verdier
STEYXSTANDARDFEILStatistikkReturnerer standardfeilen for den predikerte y-verdien for hver x i regresjonen
T.DISTT.FORDELINGStatistikkReturnerer prosentpoengene (sannsynligheten) for Student t-fordelingen
T.DIST.2TT.FORDELING.2TStatistikkReturnerer prosentpoengene (sannsynligheten) for Student t-fordelingen
T.DIST.RTT.FORDELING.HStatistikkReturnerer en Student t-fordeling
T.INVT.INVStatistikkReturnerer t-verdien av Student t-fordelingen som en funksjon for sannsynligheten og frihetsgradene
T.INV.2TT.INV.2TStatistikkReturnerer den inverse Student t-fordelingen
TRENDTRENDStatistikkReturnerer verdier langs en lineær trend
TRIMMEANTRIMMET.GJENNOMSNITTStatistikkReturnerer den interne middelverdien til et datasett
T.TESTT.TESTStatistikkReturnerer sannsynligheten assosiert med en Student t-test
VAR.PVARIANS.PStatistikkBeregner varians basert på hele populasjonen
VAR.SVARIANS.SStatistikkEstimerer varians basert på et utvalg
VARAVARIANSAStatistikkEstimerer varians basert på et utvalg, inkludert tall, tekst og logiske verdier
VARPAVARIANSPAStatistikkBeregner varians basert på hele populasjonen, inkludert tall, tekst og logiske verdier
WEIBULL.DISTWEIBULL.DIST.NStatistikkReturnerer Weibull-fordelingen
Z.TESTZ.TESTStatistikkReturnerer den ensidige sannsynlighetsverdien for en z-test
BESSELIBESSELITeknikkReturnerer den endrede Bessel-funksjonen In(x)
BESSELJBESSELJTeknikkReturnerer Bessel-funksjonen Jn(x)
BESSELKBESSELKTeknikkReturnerer den endrede Bessel-funksjonen Kn(x)
BESSELYBESSELYTeknikkReturnerer Bessel-funksjonen Yn(x)
BIN2DECBINTILDESTeknikkKonverterer et binært tall til et desimaltall
BIN2HEXBINTILHEKSTeknikkKonverterer et binært tall til et heksadesimaltall
BIN2OCTBINTILOKTTeknikkKonverterer et binært tall til et oktaltall
BITANDBITOGTeknikkReturnerer et «bitvist Og» av to tall
BITLSHIFTBITVFORSKYVTeknikkReturnerer en verdi flyttet til venstre av shift_amount-biter
BITORBITELLERTeknikkReturnerer et bitvist Eller av to tall
BITRSHIFTBITHFORSKYVTeknikkReturnerer en verdi flyttet til høyre av shift_amount-biter
BITXORBITEKSKLUSIVELLERTeknikkReturnerer et bitvist «eksklusivt Eller» av to tall
COMPLEXKOMPLEKSTeknikkKonverterer reelle og imaginære koeffisienter til et komplekst tall
CONVERTKONVERTERTeknikkKonverterer et tall fra ett målsystem til et annet
DEC2BINDESTILBINTeknikkKonverterer et desimaltall til et binærtall
DEC2HEXDESTILHEKSTeknikkKonverterer et heltall i 10-tallsystemet til et heksadesimalt tall
DEC2OCTDESTILOKTTeknikkKonverterer et heltall i 10-tallsystemet til et oktaltall
DELTADELTATeknikkUndersøker om to verdier er like
ERFFEILFTeknikkReturnerer feilfunksjonen
ERF.PRECISEFEILF.PRESISTeknikkReturnerer feilfunksjonen
ERFCFEILFKTeknikkReturnerer den komplementære feilfunksjonen
ERFC.PRECISEFEILFK.PRESISTeknikkReturnerer den komplementære FEILF-funksjonen integrert mellom x og uendelig
GESTEPGRENSEVERDITeknikkTester om et tall er større enn en terskelverdi
HEX2BINHEKSTILBINTeknikkKonverterer et heksadesimaltall til et binært tall
HEX2DECHEKSTILDESTeknikkKonverterer et heksadesimalt tall til et heltall i 10-tallsystemet
HEX2OCTHEKSTILOKTTeknikkKonverterer et heksadesimalt tall til et oktaltall
IMABSIMABSTeknikkReturnerer absoluttverdien (koeffisienten) til et komplekst tall
IMAGINARYIMAGINÆRTeknikkReturnerer den imaginære koeffisienten til et komplekst tall
IMARGUMENTIMARGUMENTTeknikkReturnerer argumentet theta, som er en vinkel uttrykt i radianer
IMCONJUGATEIMKONJUGERTTeknikkReturnerer den komplekse konjugaten til et komplekst tall
IMCOSIMCOSTeknikkReturnerer cosinus til et komplekst tall
IMCOSHIMCOSHTeknikkReturnerer hyperbolisk cosinus til et komplekst tall
IMCOTIMCOTTeknikkReturnerer cotangenten for et komplekst tall
IMCSCIMCSCTeknikkReturnerer cosekans av et komplekst tall
IMCSCHIMCSCHTeknikkReturnerer hyperbolisk cosekans av et komplekst tall
IMDIVIMDIVTeknikkReturnerer kvotienten til to komplekse tall
IMEXPIMEKSPTeknikkReturnerer eksponenten til et komplekst tall
IMLNIMLNTeknikkReturnerer den naturlige logaritmen for et komplekst tall
IMLOG10IMLOG10TeknikkReturnerer logaritmen med grunntall 10 for et komplekst tall
IMLOG2IMLOG2TeknikkReturnerer logaritmen med grunntall 2 for et komplekst tall
IMPOWERIMOPPHØYTeknikkReturnerer et komplekst tall opphøyd til en heltallspotens
IMPRODUCTIMPRODUKTTeknikkReturnerer produktet av komplekse tall
IMREALIMREELLTeknikkReturnerer den reelle koeffisienten til et komplekst tall
IMSECIMSECTeknikkReturnerer sekant for et komplekst tall
IMSECHIMSECHTeknikkReturnerer hyperbolsk sekant for et komplekst tall
IMSINIMSINTeknikkReturnerer sinus til et komplekst tall
IMSINHIMSINHTeknikkReturnerer den hyperbolske sinus til et komplekst tall
IMSQRTIMROTTeknikkReturnerer kvadratroten av et komplekst tall
IMSUBIMSUBTeknikkReturnerer differansen mellom to komplekse tall
IMSUMIMSUMMERTeknikkReturnerer summen av komplekse tall
IMTANIMTANTeknikkReturnerer tangent for et komplekst tall
OCT2BINOKTTILBINTeknikkKonverterer et oktaltall til et binært tall
OCT2DECOKTTILDESTeknikkKonverterer et oktaltall til et desimaltall
OCT2HEXOKTTILHEKSTeknikkKonverterer et oktaltall til et heksadesimaltall
ASCSTIGENDETekstEndrer fullbreddes (dobbeltbyte) engelske bokstaver eller katakana i en tegnstreng, til halvbreddes (enkeltbyte) tegn
BAHTTEXTBAHTTEKSTTekstKonverterer et tall til tekst, og bruker valutaformatet ß (baht)
CHARTEGNKODETekstReturnerer tegnet som svarer til kodenummeret
CLEANRENSKTekstFjerner alle tegn som ikke kan skrives ut, fra teksten
CODEKODETekstReturnerer en numerisk kode for det første tegnet i en tekststreng
CONCATENATEKJEDE.SAMMENTekstSlår sammen flere tekstelementer til ett tekstelement
DBCSDBCSTekstEndrer halvbreddes (enkeltbyte) engelske bokstaver eller katakana i en tegnstreng, til fullbreddes (dobbeltbyte) tegn
DOLLARVALUTATekstKonverterer et tall til tekst, og bruker valutaformatet $ (dollar)
EXACTEKSAKTTekstKontrollerer om to tekstverdier er like
FIND, FINDBFINNTekstFinner en tekstverdi inne i en annen (skiller mellom store og små bokstaver)
FIXEDFASTSATTTekstFormaterer et tall som tekst med et bestemt antall desimaler
LEFT, LEFTBVENSTRETekstReturnerer tegnene lengst til venstre i en tekstverdi
LEN, LENBLENGDE og LENGDEB (funksjoner)TekstReturnerer antall tegn i en tekststreng
LOWERSMÅTekstKonverterer tekst til små bokstaver
MID, MIDBDELTEKST og DELTEKSTB (funksjoner)TekstReturnerer et angitt antall tegn fra en tekststreng, og begynner fra posisjonen du angir
NUMBERVALUETALLVERDITekstKonverterer tekst til tall uavhengig av nasjonal innstilling
PHONETICFURIGANATekstTrekker ut fonetiske tegn (furigana) fra en tekststreng
PROPERSTOR.FORBOKSTAVTekstGir den første bokstaven i hvert ord i en tekstverdi stor forbokstav
REPLACE, REPLACEBERSTATT og ERSTATTB (funksjoner)TekstErstatter tegn i en tekst
REPTGJENTATekstGjentar tekst et gitt antall ganger
RIGHT, RIGHTBHØYRE og HØYREBTekstReturnerer tegnene lengst til høyre i en tekstverdi
SEARCH, SEARCHBSØK og SØKB (funksjoner)TekstFinner en tekstverdi inne i en annen (skiller ikke mellom store og små bokstaver)
SUBSTITUTEBYTT.UTTekstBytter ut gammel tekst med ny tekst i en tekststreng
TTTekstKonverterer argumentene til tekst
TEXTTEKSTTekstFormaterer et tall og konverterer det til tekst
TRIMTRIMMETekstFjerner mellomrom fra tekst
UNICHARUNICODETEGNTekstReturnerer Unicode-tegnet som den gitte numeriske verdien refererer til
UNICODEUNICODETekstReturnerer tallet (kodepunktet) som tilsvarer det første tegnet i teksten
UPPERSTORETekstKonverterer tekst til store bokstaver
VALUEVERDITekstKonverterer et tekstargument til et tall
CALLANROPTilleggs- og automatiserings-funksjonerKaller en prosedyre i et dynamisk koblingsbibliotek (DLL) eller i en koderessurs
EUROCONVERTEUROKONVERTERINGTilleggs- og automatiserings-funksjonerKonverterer et tall til euro, konverterer et tall fra euro til en euromedlemsvaluta, eller konverterer et tall fra én euromedlemsvaluta til en annen ved å bruke euroen som et mellomledd (triangulering
GETPIVOTDATAHENTPIVOTDATATilleggs- og automatiserings-funksjonerReturnerer data som er lagret i en pivottabellrapport
REGISTER.IDREGISTRER.IDTilleggs- og automatiserings-funksjonerReturnerer identifikasjonsnummeret til et dynamisk koblingsbibliotek (DLL) eller en tidligere registrert koderessurs
SQL.REQUESTSQL.REQUESTTilleggs- og automatiserings-funksjonerKobler til en ekstern datakilde og kjører en spørring fra et regneark, returnerer deretter resultatet som en matrise uten behov for makroprogrammering
ENCODEURLENCODEURLWebReturnerer en URL-kodet streng
FILTERXMLFILTRERXMLWebReturnerer spesifikke data fra XML-innholdet ved å bruke angitt XPath
WEBSERVICENETTJENESTEWebReturnerer data fra en nettjeneste.
ACCRINTPÅLØPT.PERIODISK
.RENTE
ØkonomiReturnerer påløpte renter for et verdipapir som betaler periodisk rente
ACCRINTMPÅLØPT.FORFALLSRENTEØkonomiReturnerer den påløpte renten for et verdipapir som betaler rente ved forfall
AMORDEGRCAMORDEGRCØkonomiReturnerer avskrivningen for hver regnskapsperiode ved hjelp av en avskrivingskoeffisient
AMORLINCAMORLINCØkonomiReturnerer avskrivingen for hver regnskapsperiode
COUPDAYBSOBLIG.DAGER.FFØkonomiReturnerer antall dager fra begynnelsen av den rentebærende perioden til innløsningsdatoen
COUPDAYSOBLIG.DAGERØkonomiReturnerer antall dager i den rentebærende perioden som inneholder innløsningsdatoen
COUPDAYSNCOBLIG.DAGER.NFØkonomiReturnerer antall dager fra betalingsdato til neste renteinnbetalingsdato
COUPNCDOBLIG.DAGER.EFØkonomiReturnerer obligasjonsdatoen som kommer etter oppgjørsdatoen
COUPNUMOBLIG.ANTALLØkonomiReturnerer antall obligasjoner som skal betales mellom oppgjørsdatoen og forfallsdatoen
COUPPCDOBLIG.DAG.FORRIGEØkonomiReturnerer obligasjonsdatoen som kommer før oppgjørsdatoen
CUMIPMTSAMLET.RENTEØkonomiReturnerer den kumulative renten som er betalt mellom to perioder
CUMPRINCSAMLET.HOVEDSTOLØkonomiReturnerer den kumulative hovedstolen som er betalt for et lån mellom to perioder
DBDAVSKRØkonomiReturnerer avskrivningen for et aktivum i en angitt periode, foretatt med fast degressiv avskrivning
DDBDEGRAVSØkonomiReturnerer avskrivningen for et aktivum for en gitt periode, ved hjelp av dobbel degressiv avskrivning eller en metode som du selv angir
DISCDISKONTERTØkonomiReturnerer diskonteringsraten for et verdipapir
DOLLARDEDOLLARDEØkonomiKonverterer en valutapris uttrykt som en brøk, til en valutapris uttrykt som et desimaltall
DOLLARFRDOLLARBRØkonomiKonverterer en valutapris uttrykt som et desimaltall, til en valutapris uttrykt som en brøk
DURATIONVARIGHETØkonomiReturnerer årlig varighet for et verdipapir med renter som betales periodisk
EFFECTEFFEKTIV.RENTEØkonomiReturnerer den effektive årlige rentesatsen
FVSLUTTVERDIØkonomiReturnerer fremtidig verdi for en investering
FVSCHEDULESVPLANØkonomiReturnerer den fremtidige verdien av en inngående hovedstol etter å ha anvendt en serie med sammensatte rentesatser
INTRATERENTESATSØkonomiReturnerer rentefoten av et fullfinansiert verdipapir
IPMTRAVDRAGØkonomiReturnerer betalte renter på en investering for en gitt periode
IRRIRØkonomiReturnerer internrenten for en serie kontantstrømmer
ISPMTER.AVDRAGØkonomiBeregner renten som er betalt for en investering i løpet av en bestemt periode
MDURATIONMVARIGHETØkonomiReturnerer Macauleys modifiserte varighet for et verdipapir med en antatt pålydende verdi på kr 100,00
MIRRMODIRØkonomiReturnerer internrenten der positive og negative kontantstrømmer finansieres med forskjellige satser
NOMINALNOMINELLØkonomiReturnerer årlig nominell rentesats
NPERPERIODERØkonomiReturnerer antall perioder for en investering
NPVNNVØkonomiReturnerer netto nåverdi for en investering, basert på en serie periodiske kontantstrømmer og en rentesats
ODDFPRICEAVVIKFP.PRISØkonomiReturnerer pris pålydende $100 for et verdipapir med en odde første periode
ODDFYIELDAVVIKFP.AVKASTNINGØkonomiReturnerer avkastingen for et verdipapir med en odde første periode
ODDLPRICEAVVIKSP.PRISØkonomiReturnerer pris pålydende $100 for et verdipapir med en odde siste periode
ODDLYIELDAVVIKSP.AVKASTNINGØkonomiReturnerer avkastingen for et verdipapir med en odde siste periode
PDURATIONPVARIGHETØkonomiReturnerer antall perioder som kreves av en investering for å nå en angitt verdi
PMTAVDRAGØkonomiReturnerer periodisk betaling for en annuitet
PPMTAMORTØkonomiReturnerer betalingen på hovedstolen for en investering i en gitt periode
PRICEPRISØkonomiReturnerer prisen per pålydende kr 100 for et verdipapir som gir periodisk avkastning
PRICEDISCPRIS.DISKONTERTØkonomiReturnerer prisen per pålydende kr 100 for et diskontert verdipapir
PRICEMATPRIS.FORFALLØkonomiReturnerer prisen per pålydende kr 100 av et verdipapir som betaler rente ved forfall
PVNÅVERDIØkonomiReturnerer nåverdien av en investering
RATERENTEØkonomiReturnerer rentesatsen per periode for en annuitet
RECEIVEDMOTTATT.AVKASTØkonomiReturnerer summen som mottas ved forfallsdato for et fullinvestert verdipapir
RRIREALISERT.AVKASTNINGØkonomiReturnerer en ekvivalent rentesats for veksten av en investering
SLNLINAVSØkonomiReturnerer den lineære avskrivningen for et aktivum i én periode
SYDÅRSAVSØkonomiReturnerer årsavskrivningen for et aktivum i en angitt periode
TBILLEQTBILLEKVØkonomiReturnerer den obligasjonsekvivalente avkastningen for en statsobligasjon
TBILLPRICETBILLPRISØkonomiReturnerer prisen per pålydende kr 100 for en statsobligasjon
TBILLYIELDTBILLAVKASTNINGØkonomiReturnerer avkastningen til en statsobligasjon
VDBVERDIAVSØkonomiReturnerer avskrivningen for et aktivum i en angitt periode eller delperiode, ved hjelp av degressiv avskrivning
XIRRXIRØkonomiReturnerer internrenten for en serie kontantstrømmer som ikke nødvendigvis er periodiske
XNPVXNNVØkonomiReturnerer netto nåverdi for en serie kontantstrømmer som ikke nødvendigvis er periodiske
YIELDAVKASTØkonomiReturnerer avkastningen på et verdipapir som betaler periodisk rente
YIELDDISCAVKAST.DISKONTERTØkonomiReturnerer årlig avkastning for et diskontert verdipapir, for eksempel en statskasseveksel
YIELDMATAVKAST.FORFALLØkonomiReturnerer den årlige avkastningen for et verdipapir som betaler rente ved forfallsdato

Last ned regnearket her: Alle-Excel-Funksjoner-Oversatt-Engelsk-Norsk.xlsx (1784 downloads)